آیا منظور هاشمی ذوب در ولایتها بود؟
"مناظره ای درباره جدید الاسلام ها"
شخصیت‌هایی دردوران مبارزه بودند كه وقتی از آن‌ها خواسته می‌شد بیانیه امام را تایید كنند؛ حاضر نبودند این كار را كنند ولی اكنون مدعی ذوب شدن در ولایت هستند. در حالیكه هیچگونه صبغه انقلابی در آن‌ها نمی‌بینیم. اینها در دفاع مقدس هم حضور نداشتند؛ امّا به نحوی رفتار می کنند كه گویی از جانشین امام هم در دوران دفاع مقدس نیز فرمانده‌تر بوده اند!