آزادی بیان، فضای باز رسانه یی و زمینه مناسب اظهار نظر منتقدان و مخالفان از جمله بارزترین وعده های «حسن روحانی» در دوره رقابت های انتخاباتی بود که به باور بسیاری از ناظران، تا اندازه ی قابل توجهی محقق شده و اینک حتی مخالفان برای طرح نظرهای خود از موافقان دولت نیز فرصت بیشتری دارند.