حمید درخشان که جانشین دایی شده در یک دوره کوتاه سرمربی پرسپولیس هم بوده و در همین دوره بود که پرسپولیس توانست استقلال را با سه گل بزیک، مهدوی کیا و بهنام طاهر زاده شکست دهد. درمسابقه ای که خداحافظی فرشاد پیوس هم بود.