فیفا میلیاردها دلار درآمد دارد اما هنوز همچون یک سازمان غیرانتفاعی رفتار می کند.