کد خبر: ۱۳۱۶۷۳
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۸
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نرخ مصوب بليت پروازهای داخلی در كلاس اكونومی براساس مصوبه مورخ ‌١١ تيرماه ‌١٣٩٠ شورای عالی هواپيمايی كشوری كه از تاريخ ‌٢٧/٤/١٣٩٠ اجرا شده، بر اساس ريال به شرح ذيل است.

*آبادان-اردبيل ‌٩٤٩.000
*آبادان- سبزوار‌١.108000
*آبادان- سيری ‌٨٦٨.000
*آبادان- قشم ‌٩٠٧.000
*آبادان- كيش ‌٨٠٢.000
*آبادان- يزد ‌٧٤٨٠٠٠
*اراک - بندرعباس‌١.056.000
*اراک- عسلويه ‌٩٤١.000
*اردبيل- دزفول ‌٧٤٠.000
*اروميه- قشم ‌١.490.000
*اصفهان- آبادان ‌٥٥٨.000
*اصفهان- اروميه ‌٨٤١.000
*اصفهان- اهواز ‌٥٥٨.000
*اصفهان- بم ‌٧٧٨.000
*اصفهان - بندرعباس ‌٨٠٩.000
*اصفهان- چابهار‌١.087.000
*اصفهان - زاهدان ‌٩٠٦.000
*اصفهان – سيری ‌٨١٧.000
*اصفهان – عسلويه ‌٦٩٤.000
*اصفهان – قشم ‌٨٦٩.000
*اصفهان – كرمانشاه ‌٦٤٤.000
*اصفهان – كيش ‌٧٥٢.000
*اصفهان – ماهشهر ‌٥٥٨.000
*اهواز – بندرعباس ‌٨٧٧.000
*اهواز – رشت ‌٧٧٤.000
*اهواز – زاهدان ‌١.457.000
*اهواز – ساری ‌٨٠٢.000
*اهواز –عسلويه ‌٧٦٢.000
*اهواز – قشم ‌٩١٩.000
*اهواز – كرمانشاه ‌٧٥٨.000
*اهواز – كيش ‌٨١٩.000
*ايلام- مشهد ‌١.160.000
*بندرعباس – آبادان ‌٨٦٢.000
*بندرعباس – بيرجند ‌٧٦١.000
*بندرعباس – چابهار ‌٥٥٨.000
*بندرعباس – رشت ‌١.184.000
*بندرعباس – ساری ‌١.308.000
*بندرعباس – كرمانشاه ‌١.251.000
*بندرعباس – كيش ‌٥٥٨.000
*بندرعباس – گرگان ‌١.267.000
*بندرعباس – يزد ‌٦٢٨.000
*تبريز – اصفهان ‌٧٧٥.000
*تبريز – اهواز ‌٩٠٥.000
*تبريز – بندرعباس ‌١.400.000
*تبريز – عسلويه ‌١.216.000
*تبريز – قشم ‌١.460.000
*تبريز – كيش ‌١.337.000
*تبريز – ماهشهر ‌٩٧٤.000
*تهران – آبادان ‌٦٩٧.000
*تهران – اردبيل ‌٥٥٨.000
*تهران – اروميه ‌٦٤٣.000
*تهران – اصفهان ‌٥٥٨.000
*تهران – اهواز ‌٦١٠.000
*تهران – ايرانشهر ‌١.232.000
*تهران – ايلام ‌٥٨٦.000
*تهران – بجنورد ‌٦٧٣.000
*تهران – بحرگان ‌٨٠٥.000
*تهران – بم ‌٩٥٧.000
*تهران – بندرعباس ‌١.086.000
*تهران – بندرلنگه ‌١.048.000
*تهران – بوشهر ‌٨٠٧.000
*تهران – بيرجند ‌٨٢٥.000
*تهران – پارس‌آباد ‌٦٤٨.000
*تهران – تبريز ‌٥٩٤.000
*تهران – توحيد ‌٨٩٩.000
*تهران – جهرم ‌٨٥٣.000
*تهران – جيرفت ‌٩٧١.000
*تهران- چابهار ‌١.284.000
*تهران – خارک ‌٨٥١.000
*تهران – خوی ‌٦٩٧.000
*تهران-داراب ‌٩١١.000
*تهران – دزفول ‌٥٥٨.000
*تهران – رامسر ‌٥٥٨.000
*تهران – رشت ‌٥٥٨.000
*تهران – رفسنجان ‌٧٦٤.000
*تهران – زابل ‌١.0380.00
*تهران – زاهدان ‌١.047.000
*تهران – ساری ‌٥٥٨.000
*تهران – سبزوار ‌٦٣٦.000
*تهران – سنندج ‌٥٥٨.000
*تهران – سهند ‌٥٦٧.000
*تهران –سيرجان ‌٨٠٠.000
*تهران – سيری ‌١.093.000
*تهران – شاهرود ‌٥٥٨.000
*تهران – شهركرد ‌٥٦٧.000
*تهران – شيراز ‌٧٤٦.000
*تهران – طبس ‌٦٦٩.000
*تهران – عسلويه ‌٩٧٢.000
*تهران – فسا ‌٨٤٤.000
*تهران – قشم ‌١.134.000
*تهران – كرمان ‌٨١٤.000
*تهران-كرمانشاه ‌٥٥٨.000
*تهران – كيش ‌١.028.000
*تهران – گچساران ‌٧٦٦.000
*تهران – گرگان ‌٥٥٨.000
*تهران – لار ‌٩٧٥.000
*تهران – لامرد ‌٩٣٠.000
*تهران – لاوان- ‌٩٧٨.000
*تهران – ماهشهر ‌٦٧٩.000
*تهران – مشهد ‌٧٧٦.000
*تهران – نوشهر ‌٥٥٨.000
*تهران – همدان ‌٥٥٨.000
*تهران – ياسوج ‌٦٥٤.000
*تهران – يزد ‌٥٨٤.000
*چابهار – اروميه ‌١.723.000
*خرم‌آباد- تهران ‌٥٥٨.000
*خرم‌آباد – كيش ‌١.003.000
*رشت – اردبيل ‌٥٥٨.000
*رشت – بوشهر ‌٩٥٦.000
*رشت – زاهدان ‌١٢٢.000
*رشت – عسلويه ‌١.119.000
*رشت – قشم ‌١.263.000
*رشت- كيش ‌١.183000
*زاهدان – كرمانشاه ‌١.348.000
*زاهدان – كيش ‌٧٨٣.000
*زاهدان – گرگان ‌١.147.000
*ساری – زابل ‌١.156.000
*ساری – شيراز ‌٩٨٥.000
*سيری – خارک‌٧٢٩.000
*شيراز – رشت ‌٩٠٨.000
*شيراز – اروميه ‌١.100.000
*شيراز – اصفهان ‌٥٥٨.000
*شيراز – بندرعباس ‌٥٥٨.000
*شيراز – تبريز ‌١.049.000
*شيراز – چابهار ‌٨٧٣.000
*شيراز – رامسر ‌٨٥٨.000
*شيراز – رشت ‌٩٠٨.000
*شيراز – زاهدان ‌٨٠٦.000
*شيراز – عسلويه ‌٥٥٨.000
*شيراز – قشم ‌٥٨٣.000
*شيراز – كرمان ‌٥٥٨.000
*شيراز – كرمانشاه ‌٩١٢.000
*شيراز – كيش ‌٥٥٨.000
*شيراز – لار ‌٥٥٨.000
*شيراز – لامرد ‌٥٥٨.000
*شيراز – مشهد ‌٩٥٢.000
*شيراز – يزد ‌٥٥٨.000
*عسلويه – خارک‌٦٠٦.000
*عسلويه – ماهشهر ‌٦٩٣.000
*كيش – زنجان ‌١.214.000
*كرمان – ايرانشهر ‌٦١٤.000
*كرمان – بم ‌٥٥٨.000
*كرمان – بوشهر ‌٦٥٤.000
*كرمانشاه – اروميه ‌٧٤٧.000
*كرمانشاه – بوشهر ‌٩٧٤.000
*كرمانشاه – عسلويه ‌١.051.000
*كرمانشاه – قشم ‌١.311.000
*كرمانشاه – كرمان ‌١.059.000
*كرمانشاه – كيش ‌١.128.000
*كرمانشاه – لار ‌١.105.000
*كرمانشاه – لامرد ‌١.009.000
*كرمانشاه – يزد ‌٨٢٨.000
*كيش – اراک‌١.045.000
*كيش – اروميه ‌١.390.000
*كيش – بم ‌٦٤٨.000
*كيش – چابهار ‌٧٣١.000
*كيش – ساری .219.000
*گرگان – كيش ‌١.405.000
*مشهد – آبادان ‌١.178.000
*مشهد – اراک‌٩٤٣.000
*مشهد – اردبيل ‌٩٩٣.000
*مشهد – اروميه ‌١.197.000
*مشهد – اصفهان ‌٨٤٧.000
*مشهد – اهواز ‌١.090.000
*مشهد – ايرانشهر ‌٩٦٥.000
*مشهد – بندر امام ‌١.160.000
*مشهد –بندرعباس ‌١.030.000
*مشهد – بندرلنگه ‌١.171.000
*مشهد – بوشهر ‌١٠٩٢٠٠٠
*مشهد – بيرجند ‌٥٥٨.000
*مشهد – تبريز ‌١.112.000
*مشهد – چابهار ‌١.115.000
*مشهد – خارک‌١.132.000
*مشهد – خرم‌آباد ‌١.081.000
*مشهد – دزفول ‌١.111.000
*مشهد– رشت ‌٨٨٠.000
*مشهد – رفسنجان ‌٨٥٢.000
*مشهد – زاهدان ‌٧٨٢.000
*مشهد – زنجان ‌٩٦٣.000
*مشهد – ساری‌٦٣٢.000
*مشهد – سنندج ‌١.091.000
*مشهد – سيرجان ‌٩٠٠.000
*مشهد – شاهرود ‌٥٥٨.000
*مشهد – شهركرد ‌٩٣٠.000
*مشهد – عسلويه ‌١.177.000
*مشهد – قشم ‌١.090.000
*مشهد – كرمان ‌٧٧٨.000
*مشهد – كرمانشاه ‌١٠٨٩٠٠٠
*مشهد – كيش ‌١.236.000
*مشهد – گرگان ‌٥٩٩.000
*مشهد – لار ‌١.184.000
*مشهد – لامرد ‌١.135.000
*مشهد – ماهشهر ‌١.160.000
*مشهد – نوشهر ‌٧٤٣.000
*مشهد – همدان ‌٩٨٥.000
*مشهد – يزد ‌٧٢٣.000
*يزد – اروميه ‌١.024.000
*يزد – زاهدان ‌٧٢١.000 

نرخ‌های علام شده مشتمل بر پنج درصد عوارض فرودگاهی پنج درصد عوارض شهرداری ستند.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x