آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نرخ مصوب بليت پروازهای داخلی در كلاس اكونومی براساس مصوبه مورخ ‌١١ تيرماه ‌١٣٩٠ شورای عالی هواپيمايی كشوری كه از تاريخ ‌٢٧/٤/١٣٩٠ اجرا شده، بر اساس ريال به شرح ذيل است.

*آبادان-اردبيل ‌٩٤٩.000
*آبادان- سبزوار‌١.108000
*آبادان- سيری ‌٨٦٨.000
*آبادان- قشم ‌٩٠٧.000
*آبادان- كيش ‌٨٠٢.000
*آبادان- يزد ‌٧٤٨٠٠٠
*اراک - بندرعباس‌١.056.000
*اراک- عسلويه ‌٩٤١.000
*اردبيل- دزفول ‌٧٤٠.000
*اروميه- قشم ‌١.490.000
*اصفهان- آبادان ‌٥٥٨.000
*اصفهان- اروميه ‌٨٤١.000
*اصفهان- اهواز ‌٥٥٨.000
*اصفهان- بم ‌٧٧٨.000
*اصفهان - بندرعباس ‌٨٠٩.000
*اصفهان- چابهار‌١.087.000
*اصفهان - زاهدان ‌٩٠٦.000
*اصفهان – سيری ‌٨١٧.000
*اصفهان – عسلويه ‌٦٩٤.000
*اصفهان – قشم ‌٨٦٩.000
*اصفهان – كرمانشاه ‌٦٤٤.000
*اصفهان – كيش ‌٧٥٢.000
*اصفهان – ماهشهر ‌٥٥٨.000
*اهواز – بندرعباس ‌٨٧٧.000
*اهواز – رشت ‌٧٧٤.000
*اهواز – زاهدان ‌١.457.000
*اهواز – ساری ‌٨٠٢.000
*اهواز –عسلويه ‌٧٦٢.000
*اهواز – قشم ‌٩١٩.000
*اهواز – كرمانشاه ‌٧٥٨.000
*اهواز – كيش ‌٨١٩.000
*ايلام- مشهد ‌١.160.000
*بندرعباس – آبادان ‌٨٦٢.000
*بندرعباس – بيرجند ‌٧٦١.000
*بندرعباس – چابهار ‌٥٥٨.000
*بندرعباس – رشت ‌١.184.000
*بندرعباس – ساری ‌١.308.000
*بندرعباس – كرمانشاه ‌١.251.000
*بندرعباس – كيش ‌٥٥٨.000
*بندرعباس – گرگان ‌١.267.000
*بندرعباس – يزد ‌٦٢٨.000
*تبريز – اصفهان ‌٧٧٥.000
*تبريز – اهواز ‌٩٠٥.000
*تبريز – بندرعباس ‌١.400.000
*تبريز – عسلويه ‌١.216.000
*تبريز – قشم ‌١.460.000
*تبريز – كيش ‌١.337.000
*تبريز – ماهشهر ‌٩٧٤.000
*تهران – آبادان ‌٦٩٧.000
*تهران – اردبيل ‌٥٥٨.000
*تهران – اروميه ‌٦٤٣.000
*تهران – اصفهان ‌٥٥٨.000
*تهران – اهواز ‌٦١٠.000
*تهران – ايرانشهر ‌١.232.000
*تهران – ايلام ‌٥٨٦.000
*تهران – بجنورد ‌٦٧٣.000
*تهران – بحرگان ‌٨٠٥.000
*تهران – بم ‌٩٥٧.000
*تهران – بندرعباس ‌١.086.000
*تهران – بندرلنگه ‌١.048.000
*تهران – بوشهر ‌٨٠٧.000
*تهران – بيرجند ‌٨٢٥.000
*تهران – پارس‌آباد ‌٦٤٨.000
*تهران – تبريز ‌٥٩٤.000
*تهران – توحيد ‌٨٩٩.000
*تهران – جهرم ‌٨٥٣.000
*تهران – جيرفت ‌٩٧١.000
*تهران- چابهار ‌١.284.000
*تهران – خارک ‌٨٥١.000
*تهران – خوی ‌٦٩٧.000
*تهران-داراب ‌٩١١.000
*تهران – دزفول ‌٥٥٨.000
*تهران – رامسر ‌٥٥٨.000
*تهران – رشت ‌٥٥٨.000
*تهران – رفسنجان ‌٧٦٤.000
*تهران – زابل ‌١.0380.00
*تهران – زاهدان ‌١.047.000
*تهران – ساری ‌٥٥٨.000
*تهران – سبزوار ‌٦٣٦.000
*تهران – سنندج ‌٥٥٨.000
*تهران – سهند ‌٥٦٧.000
*تهران –سيرجان ‌٨٠٠.000
*تهران – سيری ‌١.093.000
*تهران – شاهرود ‌٥٥٨.000
*تهران – شهركرد ‌٥٦٧.000
*تهران – شيراز ‌٧٤٦.000
*تهران – طبس ‌٦٦٩.000
*تهران – عسلويه ‌٩٧٢.000
*تهران – فسا ‌٨٤٤.000
*تهران – قشم ‌١.134.000
*تهران – كرمان ‌٨١٤.000
*تهران-كرمانشاه ‌٥٥٨.000
*تهران – كيش ‌١.028.000
*تهران – گچساران ‌٧٦٦.000
*تهران – گرگان ‌٥٥٨.000
*تهران – لار ‌٩٧٥.000
*تهران – لامرد ‌٩٣٠.000
*تهران – لاوان- ‌٩٧٨.000
*تهران – ماهشهر ‌٦٧٩.000
*تهران – مشهد ‌٧٧٦.000
*تهران – نوشهر ‌٥٥٨.000
*تهران – همدان ‌٥٥٨.000
*تهران – ياسوج ‌٦٥٤.000
*تهران – يزد ‌٥٨٤.000
*چابهار – اروميه ‌١.723.000
*خرم‌آباد- تهران ‌٥٥٨.000
*خرم‌آباد – كيش ‌١.003.000
*رشت – اردبيل ‌٥٥٨.000
*رشت – بوشهر ‌٩٥٦.000
*رشت – زاهدان ‌١٢٢.000
*رشت – عسلويه ‌١.119.000
*رشت – قشم ‌١.263.000
*رشت- كيش ‌١.183000
*زاهدان – كرمانشاه ‌١.348.000
*زاهدان – كيش ‌٧٨٣.000
*زاهدان – گرگان ‌١.147.000
*ساری – زابل ‌١.156.000
*ساری – شيراز ‌٩٨٥.000
*سيری – خارک‌٧٢٩.000
*شيراز – رشت ‌٩٠٨.000
*شيراز – اروميه ‌١.100.000
*شيراز – اصفهان ‌٥٥٨.000
*شيراز – بندرعباس ‌٥٥٨.000
*شيراز – تبريز ‌١.049.000
*شيراز – چابهار ‌٨٧٣.000
*شيراز – رامسر ‌٨٥٨.000
*شيراز – رشت ‌٩٠٨.000
*شيراز – زاهدان ‌٨٠٦.000
*شيراز – عسلويه ‌٥٥٨.000
*شيراز – قشم ‌٥٨٣.000
*شيراز – كرمان ‌٥٥٨.000
*شيراز – كرمانشاه ‌٩١٢.000
*شيراز – كيش ‌٥٥٨.000
*شيراز – لار ‌٥٥٨.000
*شيراز – لامرد ‌٥٥٨.000
*شيراز – مشهد ‌٩٥٢.000
*شيراز – يزد ‌٥٥٨.000
*عسلويه – خارک‌٦٠٦.000
*عسلويه – ماهشهر ‌٦٩٣.000
*كيش – زنجان ‌١.214.000
*كرمان – ايرانشهر ‌٦١٤.000
*كرمان – بم ‌٥٥٨.000
*كرمان – بوشهر ‌٦٥٤.000
*كرمانشاه – اروميه ‌٧٤٧.000
*كرمانشاه – بوشهر ‌٩٧٤.000
*كرمانشاه – عسلويه ‌١.051.000
*كرمانشاه – قشم ‌١.311.000
*كرمانشاه – كرمان ‌١.059.000
*كرمانشاه – كيش ‌١.128.000
*كرمانشاه – لار ‌١.105.000
*كرمانشاه – لامرد ‌١.009.000
*كرمانشاه – يزد ‌٨٢٨.000
*كيش – اراک‌١.045.000
*كيش – اروميه ‌١.390.000
*كيش – بم ‌٦٤٨.000
*كيش – چابهار ‌٧٣١.000
*كيش – ساری .219.000
*گرگان – كيش ‌١.405.000
*مشهد – آبادان ‌١.178.000
*مشهد – اراک‌٩٤٣.000
*مشهد – اردبيل ‌٩٩٣.000
*مشهد – اروميه ‌١.197.000
*مشهد – اصفهان ‌٨٤٧.000
*مشهد – اهواز ‌١.090.000
*مشهد – ايرانشهر ‌٩٦٥.000
*مشهد – بندر امام ‌١.160.000
*مشهد –بندرعباس ‌١.030.000
*مشهد – بندرلنگه ‌١.171.000
*مشهد – بوشهر ‌١٠٩٢٠٠٠
*مشهد – بيرجند ‌٥٥٨.000
*مشهد – تبريز ‌١.112.000
*مشهد – چابهار ‌١.115.000
*مشهد – خارک‌١.132.000
*مشهد – خرم‌آباد ‌١.081.000
*مشهد – دزفول ‌١.111.000
*مشهد– رشت ‌٨٨٠.000
*مشهد – رفسنجان ‌٨٥٢.000
*مشهد – زاهدان ‌٧٨٢.000
*مشهد – زنجان ‌٩٦٣.000
*مشهد – ساری‌٦٣٢.000
*مشهد – سنندج ‌١.091.000
*مشهد – سيرجان ‌٩٠٠.000
*مشهد – شاهرود ‌٥٥٨.000
*مشهد – شهركرد ‌٩٣٠.000
*مشهد – عسلويه ‌١.177.000
*مشهد – قشم ‌١.090.000
*مشهد – كرمان ‌٧٧٨.000
*مشهد – كرمانشاه ‌١٠٨٩٠٠٠
*مشهد – كيش ‌١.236.000
*مشهد – گرگان ‌٥٩٩.000
*مشهد – لار ‌١.184.000
*مشهد – لامرد ‌١.135.000
*مشهد – ماهشهر ‌١.160.000
*مشهد – نوشهر ‌٧٤٣.000
*مشهد – همدان ‌٩٨٥.000
*مشهد – يزد ‌٧٢٣.000
*يزد – اروميه ‌١.024.000
*يزد – زاهدان ‌٧٢١.000 

نرخ‌های علام شده مشتمل بر پنج درصد عوارض فرودگاهی پنج درصد عوارض شهرداری ستند.
کد خبر: ۱۳۱۶۷۳
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۸
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x