اولین تمرین علی کریمی با شالکه/ عکس
آفتاب: علی کریمی از عصر سه شنبه تمرینات خود را با باشگاه آلمانی جدیدش شالکه آغاز کرد.
{$old_album_120775}