زن وزنه‌بردادر مسلمان/ گزارش تصویری
آفتاب: حضور کلثوم عبدالله، زن مسلمان آمریکای با پوشش اسلامی در مسابقات وزنه‌برداری آمریکا {$old_album_131066}