واکنش یک حقوقدان به شلاق خوردن 35 دختر و پسر در قزوین
محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در واکنش به "زدن ۳۴۶۵ ضربه شلاق به ۳۵ دختر و پسر (نفری ۹۹ ضربه) در قزوین به دلیل شرکت در پارتی مختلط شبانه و رقص و پایکوبی به دستور قاضی و توسط پلیس امنیت اخلاقی" نوشت: شرکت در پارتی مختلط در مکانی خصوصی، نه مصداق رابطه نامشروع است و نه مصداق عمل منافی عفت و براساس قانون مجازات اسلامی اساساً این رفتار جرم محسوب نمی شود.

 پارتی‌های مختلط مصداق رابطه نامشروع نیست چرا که رابطه نامشروع امری طرفینی است و نمیتوان یک جمع را به رابطه نامشروع محکوم نمود.حضور در این مجلس مصداق عمل منافی عفت نیست چرا که در عمل منافی عفت شرط است که رابطه ای فیزیکی میان دو طرف برقرار شود. در این مورد چگونه به این مهم دست یافتید که همه افراد وارد رابطۀ فیزیکی شده‌اند؟

اثبات همین دو امر طبق منطق حقوقی و فقهی به زمان زیادی احتیاج دارد که به احتمال قریب به یقین 24 ساعت زمان کمی برای این مهم است.توجه شما را به ماده 102قانون آیین دادرسی کیفری جلب می­کنم که به درستی بیان می­دارد: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود». به راستی این 35 نفر کدامیک از شروط این ماده را دارا بودند؟نکته آخر آنکه آیا تمام این 35 نفر نسبت به حکم صادره سر تسلیم فرو آوردند و اعتراض به حکم ننمودند؟ یا اعتراض نمودند و در این 24 ساعت حکم به تجدیدنظر رفته و در یک جلسه فوق العاده تأیید شده است؟