عکس/ امام خمینی، صادقی خلخالی و سیداحمد آقا در روزهای منتهی به انقلاب