تفاوت قیمت خودروهای داخلی در بازار و کارخانه چقدر است؟
بر این اساس قیمت انواع خودرو های داخلی به شرح زیر است: