عکس/ ظاهر جالب رضا شفیعی جم در ساعت خوش!
نعیمه نظام دوست با انتشار تصویری از پشت صحنه ساعت خوش درباره خاطره آن روزها نوشت.
 
عکس:ظاهر جالب رضا شفیعی جم درساعت خوش!