کاریکاتور / ترامپ توییترباز!
فیروزه مظفری این موضوع را دستمایه کاریکاتور زیر در روزنامه «اعتماد» قرار داده است.