تصویری از استاد رهبر انقلاب
 در این عکس از چپ به راست، امام خمینی، شیخ مرتضی حائری، آیت الله انگجی، شهید صدوقی، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم شیرازی، بنی‌صدر، آیت الله منتظری، آیت الله طاهری اصفهانی حضور دارند.