با چند میلیون می توان یکی از محصولات لکسوس را خرید؟
بر این اساس قیمت برخی از خودرو های لکسوس به این شرح است: