واژگونی اتوبوس مسافربری بیرجند به مشهد
 واژگونی اتوبوس مسافربری بیرجند به مشهد در بیست کیلومتری مشهد تاکنون ۱۳کشته و مجروح بر جای گذاشته است.