توئیت وزیر ارتباطات: در کنار تحریم شرکت‌های آمریکا مانع نتراشیم

توئیت وزیر ارتباطات: در کنار تحریم شرکت‌های آمریکا مانع نتراشیم