اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده در حادثه نفتکش ایرانی
اسامی خدمه مفقود شده به شرح زیر است:

 منبع: میزان