نگاهی به هزینه و درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۷ / اینفوگرافی

در رابطه با وضعیت درآمد و هزینه خانوار روستایی نیز آمار از این حکایت دارد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی حدود ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که ۲۰ درصد رشد داشته است.

نگاهی به هزینه و درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۷ / اینفوگرافی