تصویری دیده نشده و قدیمی از استاد محمدرضا شجریان در کنار همایون

تصویری دیده نشده و قدیمی از استاد محمدرضا شجریان در کنار همایون