تصاویر| کارگاه نمدبافی در چناران

مسئول این کارگاه به تازگی برای کمک به زندانیان، کارگاه آموزشی و تولید نمد را راه اندازی کرده است و ضمن آموزش به آن‌ها، در تامین مخارج زندگی زندانیان را یاری می‌کند.