خاطرات احمدی نژاد از انقلاب و امام
آفتاب: محمود احمدی نژاد صبح امروز در حاشیه حضور در مرقد امام خمینی(ره) خاطرات خود از اولین دیدار با امام را بیان کرد.
 
به گزارش مهر، رئیس جمهور  گفت: در آستانه یکی از انتخابات ها سه نفر به عنوان نماینده دانشجویان خدمت امام مشرف شدیم تا از رهنمودهای ایشان مطلع شویم و آنها را به دانشجویان منتقل کنیم، وقتی خدمت امام خمینی(ره) رسیدیم، محو تماشای چهره نورانی ایشان شدیم و مطالب خودمان را فراموش کردیم.

احمدی نژاد گفت: بعد از دیدار با امام و در راه بازگشت به جمع دانشجویان تازه متوجه شدیم که مطالب خود را بیان نکردیم و نمی دانستیم چه جوابی به دانشجویان بدهیم.

احمدی نژاد در ادامه به دیدار جمعی از دانشجویان در اوایل انقلاب با امام خمینی (ره) اشاره و خاطر نشان کرد: در این دیدار که حدود 15 دقیقه طول کشید آنقدر محو تماشای چهره حضرت امام بودم که متوجه سخنان ایشان نشدم.

احمدی نژاد با بیان اینکه پس از اتمام دیدار متوجه شدم همه حاضران غرق در چهره نورانی امام شده بودند، افزود: هیچ کس متوجه رهنمودهای امام خمینی (ره) نشده بود و به همین دلیل سخنان ایشان را از روی نوار پیاده کردیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به 12 بهمن 57 روز ورود امام خمینی (ره) به ایران و استقبال از ایشان در بهشت زهرا گفت: در 12 بهمن جزو کمیته انتظامات استقبال از امام بودیم اما وقتی عطر امام در بهشت زهرا پیچید غلغله برپا شد و همه برای استقبال از امام شتافتند.