"مجمع جهانی شهر‌های جاده ابریشم": مسیر طی شده، افق‌های پیش رو

 مسعود نصرتی*- امروز در جهانی که در حال پیوستگی هر چه بیشتر و فراگیری تعاملات اجتماعی است، توسعه همکاری‌ها بین شهر‌ها بیش از پیش مهم و قابل توجه به نظر می‌رسد.

نقش و مسئولیتی که پیش از این بیشتر متوجه کشور‌ها و دولت‌ها بوده است. توسعه ارتباط شهر با شهر در چارچوب قرارداد‌های خواهر خواندگی مرز‌های سیاسی را در نوردیده و حوزه‌های تمدنی را در برگرفته است.

این مهم البته امروزه با توجه به امکاناتی که تکنولوژی برای بشر معاصر فراهم کرده و روز به روز شاهد تغییرات و به روز شدن اش هستیم سهل‌تر شده است و عاقلانه است که مدیران شهری از همه ظرفیت‌ها برای بهره برداری از تکنولوژی و توسعه ارتباطات در جهت ایجاد تعاملات موثر بهره برداری نمایند و در این تعامل شهر‌ها می‌بایست با نگرشی جامع نسبت به استفاده کارا از منابع زیست کره، مفهوم " محیط زیست شهری پایدار" را کاربردی و اجرا نمایند. باید توجه داشت که آینده شهری جهان بر اساس بی توجهی به این معنا به شدت آسیب پذیر شده و در معرض خطر قرار گرفته است. همچنین پایه حرکت‌های بلند پروازانه و احتمالا" پر ریسک برای منابع زیستی در شهر‌ها کمبود منابع مالی و ناپایداری اقتصادی است.

شکوفایی اقتصادی موضوعی است که با بن مایه شکل گیری مجمع راه ابریشم در تطابق کامل است و ضمن هموار کردن مسیر تعاملات اقتصادی، توسعه مناسبات فرهنگی را نیز باعث می‌شود. مجمع جهانی شهر‌های جاده ابریشم (WASRC)، به عنوان نهاد تخصصی توسعه شهری پایدار در شهر‌ها و کشور‌های در مسیر جاده ابریشم با هدف تعامل سازنده و همکاری متقابل با سازمان‌های ملی و بین المللی به مرکزیت شهر فرهنگی و تاریخی قزوین در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تأسیس و از سال ۲۰۱۶ آغاز به کار نموده است. شناسایی، همکاری متقابل، معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های شهر‌های در مسیر جاده ابریشم در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی با رویکرد توسعه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری از مهمترین اهداف مجمع جهانی شهر‌های جاده ابریشم می‌باشد.

اندیشمندان توسعه بر این باورند توسعه زمانی معنادار خواهد بود که براساس پتانسیل‌های محلی و بومی متناسب با استاندار‌های جهانی گام برداشت و این توسعه پایدار خواهد بود و هر کدام از شهر‌ها و روستا‌های کشور مان ایران پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. مجمع جهانی شهر‌های جاده ابریشم یک ساز و کار بنیادی است که هماهنگی سیاست ها، مشارکت ها، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در سطح شهری در مسیر جاده ابریشم را مدیریت و برنامه ریزی می‌کند.

مجمع برای گسترش بیشتر مبادلات و همکاری‌های مشترک در جهت ساخت آینده‌ای روشن برای کلیه شهر‌های در مسیر جاده ابریشم (بر روی کمربند جاده ابریشم جهانی) در فضایی کاملا صلح آمیز، توسعه ای، و نیز احترام به منافع مشترک تأسیس شده است.

با توجه به قرار گرفتن بیش از ۷۰ کشور جهان در مسیر این جاده (جاده ابریشم) مجمع نقش تسهیل و عملیاتی کننده ارتباطات مالی، سرمایه گذاری، اقتصادی، گردشگری و فرهنگی در راستای اهداف مجمع و نیز ارتباط مستمر با شهرداریها، برخی آژانس‌های بین المللی سازمان ملل متحد در جهت توسعه ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری بین شهر‌ها را خواهد داشت. در اعصار گذشته ارتباط جوامع با کانون‌های بزرگ تمدن‌های بشری موجب شکل‌گیری راه‌های گوناگونی شده که از جمله مهم‌ترین و با اهمیت‌ترین راه‌های ارتباطی جهان جاده ابریشم بوده است، به‌طوریکه راه ابریشم با تاریخ چند هزار ساله خود مهمترین شاهراه بازرگانی در دنیای قدیم بوده که تأثیرات زیادی بر ملت‌ها و جوامع مختلف در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی داشته و این تأثیرات موجب آشنایی جوامع با تمدن‌های دور و نزدیک و باعث بروز تغییراتی در سبک زندگی و همچنین عقیده مردم شده است.

مجمع جهانی شهر‌های جاده ابریشم با نظارت برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و همکاری با آژانس‌های وابسته به سازمان ملل نسبت به هماهنگی سیاست‌ها، مشارکت‌ها، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در سطح شهری در مسیر جاده ابریشم با هدف تعامل سازنده با بیش از ۳۰۰ شهر از ۷۳ کشور در مسیر جاده ابریشم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار برای گسترش بیشتر مبادلات و همکاری‌های مشترک در جهت ساخت آینده‌ای روشن برای همه شهر‌های عضو مجمع، برنامه‌ریزی می‌کند.

باید این واقعیت را بپذیریم که شهر‌ها متعلق به شهروندان آن‌ها هستند، بنابراین باید ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان را جزء اصلی‌ترین وظایف خود دانسته و برای دستیابی به این هدف، نظارتی مناسب بر اساس اصول برابری و احترام متقابل میان شهرها، در راستای تبادل علم، تکنولوژی، منابع و تجارب داشته و همکاری و مشارکت میان شهروندان را نیز تسهیل کنیم و ارتقاء دهیم.

ما به دنبال احیاء جاده ابریشم جدید با رویکرد بازگرداندن ارزش‌های جاده ابریشم قدیم به منظور کمک به دیگر شهر‌های در حال توسعه به منظور تلاش برای حذف فقر برای توسعه پایدار از طریق ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه سبز، تجارت و سرمایه گذاری، همکاری در زمینه فرهنگ، اقتصاد و گردشگری و در نهایت دستیابی به بهبود معیشت مردم در شهر‌های جاده ابریشم هستیم.

*رئیس مجمع جهانی شهر‌های جاده ابریشم