عکس| ورود رئیسی از در مجزا به ستاد انتخابات کشور

عکس| ورود رئیسی از در مجزا به ستاد انتخابات کشور