تصاویر| جشنواره چونگ یونگ در هنگ کنگ

مقابر را تمیز می‌کنند و سنت حیثیت به آن‌ها را برپا می‌کنند. گورستان را جارو می‌زنند، ادوات درون آن را مرتب می‌کنند، به اسلاف خود مواد غذایی مورد تعشق آن‌ها را پیشکش می‌کنند و در مدفن ها می‌گذارند.