تصاویر| نشست مشترک وزرای امور خارجه، گردشگری و بهداشت

جلسه مشترک وزرای امور خارجه، بهداشت و درمان و میراث فرهنگی و گردشگری دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.