تصاویر| اجتماع امام حسنی هادر میدان آزادی

تصاویری از اجتماع امام حسنی هادر میدان آزادی ببینید: