تصاویر| بازدید رئیسی از موزه ملی ایران

تصاویری از بازدید رئیس جمهور از موزه ملی ایران ببینید: