عکس| فرمانده نیروی انتظامی گوش یک سارق را پیچاند

در این طرح یک زن کودک ربا، سارقان خفه کننده زنان و باند سه نفره ای که با تهدید چاقو و زخمی کردن مردان، زنان دو خانواده را ربوده و مورد تعرض قرار داده بودند دستگیر شدند.

عکس| فرمانده نیروی انتظامی گوش یک سارق را پیچاند