هشدار روزنامه جمهوری اسلامی:
خودمحوری چنان ضربه‌ای به نظام می‌زند که نیاز به عوامل خارجی نباشد

روزنامه جمهوری اسلامی به حاکمیت هشدار داد در صورت ادامه روند خودمحوری چنان ضربه‌ای خواهد خورد که نیاز به عوامل خارجی نباشد.

به گزارش جمهوری اسلامی، حکمرانان ما نباید از این نکته غافل باشند که ناتوانی عوامل خارجی در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی به این معنا نیست که این نظام بطور کلی ضربه‌ناپذیر است. هشدار امام خمینی درست در همین موقعیت است که باید مورد توجه قرار گیرد. مسئولان نظام جمهوری اسلامی در شیوه حکمرانی دچار ضعف‌ها و اشتباهاتی هستند که با وجود این ضعف‌ها و اشتباهات، برای تضعیف این نظام و حتی براندازی آن نیازی به عوامل خارجی نیست. اختلافات بیهوده و جنگ قدرت از یکطرف و خودمحوری و ضعف مدیریت و تکیه بر دافعه به جای جاذبه از طرف دیگر، عواملی هستند که برای سست کردن پایه‌های حکمرانی کفایت می‌کنند و چنان ضربه‌ای به نظام جمهوری اسلامی وارد خواهند کرد که هیچ نیازی به عوامل خارجی نیست.