به منظور ابراز همدردی صورت گرفت
حضور معاون وزیر امور خارجه در سفارت ترکیه در تهران

بیکدلی ضمن ابراز تسلیت ملت و دولت ایران، برای جانباختگان این زلزله طلب آمرزش و برای مصدومان آرزوی سلامتی کرد.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در دفتر یادبود فوق نوشت: «ملت و دولت ایران در غم و شادی در کنار ترکیه خواهد بود.»