کیهان: برای "ترک نماز" می‌توان مجازات تعیین کرد

کیهان نوشت: مسئله حجاب و پوشش اسلامی نه‌تن‌ها یک حکم الهی و واجبی شرعی است که ادله قرآنی و روایی فراوان برای آن وجود دارد، بلکه دارای بعد اجتماعی است و حکومت اسلامی موظف است در برابر بروز حرام اجتماعی و تظاهر به حرام (که بدحجابی یکی از مصادیق آن است) بایستد و از آن جلوگیری کند.

همچنین لزوم رعایت حجاب اسلامی در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده و مجازات برای متخلفین از آن تعیین شده است.

اکثر فق‌های طراز اول شیعه از جمله محقق حلی، علامه حلی، فاضل هندی و شیخ طوسی برای هر فعل حرام یا ترک فعل واجب قائل به مجازات از سوی حاکم شرع هستند. حتی برای ترک نماز واجب که این امر در منابع فقهی به صراحت ذکر شده است.