مرد انگلیسی برای پدر شدن، دست به سرقت زد!

«راد دومینگو» که تصور می‌کرد با پدر شدن زندگی‌اش متحول می‌شود، در مسیر رسیدن به این رویا به یک سارق حرفه‌ای بانک تبدیل شد.

این کارمند با طراحی یک نقشه تقریباً ساده، در ساعت استراحت ناهار از محل کار خارج می‌شد و سرقت‌های خود را انجام می‌داد.

به گزارش نشریه تایمز، او در فرصت استراحت ناهار، لباس‌های خود را تغییر می‌داد، به بانک‌های مختلف می‌رفت و بدون آنکه موجب ظن و گمان کسی شود، دست به سرقت می‌زد.

هرچند این مرد توانست از طریق پول‌های به‌دست‌آمده روند درمان خود را تکمیل کند و صاحب یک دختر شود، اکنون مجبور است به دلیل گذراندن دوره محکومیت خود، دور از فرزندش زندگی کند.