عکس| ایران به بازیکنان النصر چه چیزی هدیه داد؟

تابلوی «ورنی»- نوعی گلیم سوزنی- در کنار جعبه خاتم‌کاری و کتاب راهنمای سفر به ایران هدیه فدراسیون فوتبال به عربستانی‌ها بود.

روی تابلوها نام بازیکنان، تاریخ بازی و شناسنامه اثر دیده می‌شد.