واکنش نماینده مجلس به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با همسایگان و همگرایی و همکاری با کشور‌های مستقل دنیا اظهار کرد: ارتباط با کشور‌های مستقل و کشور‌های همسایه سیاستی است که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته است و امروز حتماً باید این سیاست را به صورت جدی و نه شعاری ادامه دهیم.

علی بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه نقطه نظرات مطرح شده از سوی رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل بسیار عالی با منویات رهبری، گفتمان امام (ره)، مطالبات ملت ایران و خاستگاه جمهوری اسلامی تطبیق کامل داشت، از پیشنهاد رئیس جمهوری برای تشکیل جنبش جهانی تعهد به خانواده استقبال کرد و گفت: خانواده در اسلام مهم و در جمهوری اسلامی مهمتر است. فرهنگ خانواده و فرهنگ ارتباط خانواده با جامعه از شاهراه‌های اصلی توسعه است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با همسایگان و همگرایی و همکاری با کشور‌های مستقل دنیا اظهار کرد: ارتباط با کشور‌های مستقل و کشور‌های همسایه سیاستی است که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. امروز حتماً باید این سیاست را به صورت جدی و نه شعاری ادامه دهیم؛ باید با اتخاذ راهکار‌های اساسی برای خروج از بن بست ارباب- رعیتی در دنیا که برخی از غربگرایان در کشور به آن دامن می‌زنند، رهایی یابیم و اصل و هویت جمهوری اسلامی را که ارتباط با ملت‌های دنیا با محوریت همسایگان در اولویت دیپلماسی کشور قرار بگیرد.