تصاویر| طبیعت پاییزی باغات ارومیه

در تصاویر زیر طبیعت پاییزی باغات ارومیه را مشاهده می نمایید.