تصاویر| مالچ‌پاشی نفتی شنزارهای خوزستان

در ادامه تصاویر زیر را مشاهده می نمایید.