تصاویر| جشن سده

سده، جشن پیدایش آتش در نظر گرفته می‌شود. بر اساس شاهنامه فردوسی، پیشینه‌ی این جشن به دوران هوشنگ شاه، از دومین شاهان پیشدادی، بازمی‌گردد.

آمده‌است که هوشنگ‌شاه به هنگام شکار، چون مار دراز سیاه‌رنگی را می‌بیند، به سوی آن سنگی پرتاب می‌کند که از برخورد این سنگ به سنگ دیگر، جرقه‌ای شکل می‌گیرد و بوته خشکی آتش می‌گیرد ایرانیان از آن هنگام به بعد از آن آتش پاسداری می‌کنند.

سَده در میان زرتشتیان با روشن کردن آتش برگزار می‌شود و به نیایش می‌پردازند.

جشن سده کرمان در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۸ به شماره «۴۰» در فهرست میراث فرهنگی ثبت گردید.