فیلم| توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت یک خبرنگار

موارد مهمی در پرونده متشکله مطرح است و  پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

{$sepehr_media_1281029_700_300}