برنامه وزارت بهداشت برای سلامت مادران در ۱۴۰۳

حسین فرشیدی با بیان اینکه مادران نقش مهمی در سلامت خانواده دارند، اظهار کرد: محوریت بسیاری از برنامه‌ها را به سمت سلامت خانواده سوق می‌دهیم. مادران نقش محوری در خانواده دارند؛ اگر بخواهیم خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار دهیم باید سلامت مادران را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: سلامت مادران از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ بر این اساس، برنامه‌های مربوط به سلامت مادران در کانون توجه قرار گرفت. وزارت بهداشت در نظر دارد میزان برنامه‌های مربوط به سلامت مادران را در سال آتی افزایش دهد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه استفاده از تجربه‌های دیگران در حوزه سلامت خانواده حائز اهمیت است، گفت: ما در وزارت بهداشت در نظر داریم از تجربیات دیگران در خصوص سلامت خانواده استفاده کنیم. بر اساس رویکرد استفاده از تجربه دیگران، کنگره بین‌المللی «سلامت خانواده» را طی روز‌های پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه مرکز همایش‌های بین المللی جمهوری اسلامی برگزار می‌کنیم. در این کنگره در نظر داریم که محوریت بسیاری از برنامه‌های سلامت را در مسیر سلامت خانواده سوق دهیم.

فرشیدی ادامه داد: بازهم تاکید می‌کنم در نظر داریم از تجربیات دیگر کشور‌ها در حوزه سلامت خانواده استفاده کنیم و میزان درگیری سازمان بهداشت جهانی با موضوع سلامت خانواده را افزایش دهیم.

وی گفت: برخی از وزرای کشور‌های منطقه به همراه تمام کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در کنگره بین‌المللی سلامت خانواده شرکت می‌کنند.