عکس | قاب صمیمانه رونالدینیو در کنار رضا قوچان‌نژاد

در ادامه تصویر زیر را مشاهده می نمائید.

عکس | قاب صمیمانه رونالدینیو در کنار رضا قوچان‌نژاد