تصویر/ کنایه آذری جهرمی به توئیت جلیل محبی

تصویر/ کنایه آذری جهرمی به توئیت جلیل محبی