فیلم| کمین شیر ماده برای پلنگ نر

با این حال سرعت پلنگ بیشتر بود و موفق شد از این کمین جان سالم به در ببرد.

{$sepehr_media_1307662_700_300}