زاکانی: با مدیریت قبلی نوسازی تهران ۱۴۶ سال طول می‌کشید

شهردار تهران گفت: ما با مشکلی در شهر تهران روبه رو رو بودیم. در سال ۱۴۰۰، میزان پروانه صادر شده در شهر تهران ۵هزار و ۴۰۰ مورد بود. کل پلاک‌های تهران ۹۳۰ هزار عدد است. 

به گفته او اگر قرار بود با همان رنج صدور پروانه حرکت کنیم، ۱۴۶ سال طول می‌کشید به صورت میانگین یک دور شهر تهران نوسازی شود، عمر یک ساختمان ۳۰ تا ۴۰ سال است؛ لذا حرکت شهر به سمت فرسودگی و ایجاد بحران پیش می‌رفت. او تاکید کرد شیب صدور پروانه درحال افزایش است.