تصویر خبرساز از احمدی‌نژاد در مراسم مجلس خبرگان

تصویری جدید از محمود احمدی نژاد در اجلاس افتتاحیه دوره ششم خبرگان رهبری حضور یافت.

پیراهن سفید احمدی نژاد سوژه کاربران قرار گرفته است.

تصویر جدید از احمدی‌نژاد در مراسم مجلس خبرگان

تصویر جدید از احمدی‌نژاد در مراسم مجلس خبرگان