تصاویر| یادبود رئیس جمهور فقید و همراهانش در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران

در ادامه تصاویر زیر را مشاهده نمائید.