تصویر/ ریزش رأی قالیباف در کرسی ریاست مجلس

تصویر/ ریزش رأی قالیباف در کرسی ریاست مجلس