عکس| ۱۳۶۰؛ سینما اتحاد خرمشهر

در ادامه تصویر زیر را مشاهده نمائید.

عکس| ۱۳۶۰؛ سینما اتحاد خرمشهر