شریعتمداری هم برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

 بعدظهر امروز یک شنبه سیزدهم خرداد ماه، محمد شریعتمداری وزیر صمت دولت روحانی با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

تاکنون ده ها نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.