کد خبر: ۶۶۴۰۵۷
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
نگاهی بر ماهیت اصول منطقی «ضربه متقابل» و »انتقام ســخت» جمهوری اســلامی ایران
نشریه خط حزب الله در شماره دویست و چهل و هفتم خود مطلبی با تیتر «اصول منطقی ضربه متقابل» منتشر کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :

با توجه به اهمیت و تکرار کلید واژه‌ی ضربه‌ی متقابل از دیدار نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب در رسانه‌ها از هفته‌ی گذشته تا کنون، نشریه خط حزب‌الله اصول حاکم بر چگونگی این راهبرد مهم جمهوری اسلامی از منظر رهبر انقلاب را مرور کرده است.در این مطلب آمده است؛

در جریان سفر نخســت وزیر عراق به ایران و دیدار وی بــا رهبر انقلاب یکــی از مفاهیم کلیــدی که هفتـه بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشــت، کلیدواژه ی ضربه ی متقابل بــود. دو روز بعد، هواپیمای مسافربری ایرانی ای که از تهران عازم بیروت بود، مورد تعرض و تهدید جنگنده های آمریکایی قرار گرفت. حالا همه منتظر بودند تا پاسخ ایران و جبهه ی مقاومت را نسبت به حرکت غیرقانونی غیرعقلانــی آمریکایی ها ببینند. چرا کــه «ما ملتی هستیم که هرگونه تجاوز را، بلکه هرگونه تهدید را، با استواری و با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد... هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اســلامی ایــران در مخیله‌اش خطــور کند، بایــد خــود را آماده ی دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند.»۹۰/۸/۱۹

ضربه متقابل ایران به آمریکا کِی و کجا فرود خواهد آمد؟

اما باید بدانیم که پاســخ ایران به این ماجرا همچون گذشــته بر مبنــای اصــول و مبانــی بنیادیــن انقــلاب اسـلامی و بــه دور از شتابزدگی و تعجیل های نابه جا خواهد بود.

۱. تجربه انباشته جمهوری اسلامی در چالش های بین المللی
۲۲ ســال پیــش در چنیــن روزهایــی خبــر ناگــواری از همســایه ی شــرقی ایران کام ملت ایران را تلــخ کرد. به کنســولگری ایــران در مزار شــریف افغانســتان حمله شده بود و دیپلمات های ایرانی در جریان این حمله ی ناجوانمردانــه بــه شــهادت رســیده بودنــد. بحــث و گفتگوهــا دربــاره ی لــزوم عکس العمل ایران نســبت به این ماجــرا بالا گرفــت و تعــدادی از نیروهای نظامی هم راهی مرزهای ایران و افغانســتان شــدند. "فیلنت و هیالری لــورت" دو پژوهشــگر سیاســی آمریکایی، در کتاب "عزیمت بــه تهران" فضای سیاســی پــس از این ماجرا را چنیــن روایت کرده انــد: "...جمهوری اســلامی وارد جنگ نشــد. آنگونه که معاون وقــت وزیر خارجه بعدها توضیــح داد، نظر آیت الله ســیدعلی خامنه ای، رهبر ایران این بود کــه ...نشــان دادن واکنش ضروری اســت امــا بایــد هشــیارانه تمامــی شــرایط واکنــش مســلحانه را در نظر بگیریم. در بخش دیگری از همین کتــاب چنیــن می خوانیــم: آمریکایی هــا، انــرژی زیادی صرف اهریمن سازی جمهوری اســلامی به خاطر عدم عقلانیت ناشی از ایدئولوژی اش کرده اند اما این موضع رهبر ایران نشــان می دهد که ایــران اســتراتژی ای دارد که حتــی در مواجهه بــا اقدامات تحریک آمیز هــم از آن تبعیت می کند. آنگونه که آیــت الله خامنه ای گفته: ما در زمینه ی مسائل مهم خودمان احساساتی نیستیم؛ از روی احساســات تصمیم نمی گیریم؛ ما با محاســبه تصمیم می گیریم."

ماجرای شهادت دیپلمات های ایرانی در مزارشریف تنها نمونه ای از چالش هــای بین المللی اســت که تاکنون استکبار جهانی در مســیر حرکت و پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده است. تجربه انباشته ی جمهوری اسلامی در چالش های گوناگون و متنوع چهل و دو ســال اخیر همین تصمیم گیری به دور از احساســات و شتابزدگی بوده که در همه ی حوادث اخیر منطقه مشهود بوده است.


۲. ضربه متقابل کی و کجا فرود خواهد آمد؟
یکی از مطالبات امروز جامعه ی مؤمن و انقلابی اجرایی شدن انتقام سخت در پاســخ به ترور شهید سلیمانی و همچنین پاســخ به تهدیدات نامتعارف و غیرقانونی آمریــکا و اذنــاب او در منطقــه اســت. ضــرورت تحقق ضربت متقابل از آنجا اهمیت مضاعف می یابد که این نکته ی کلیــدی را از یاد نبریم که اساســا راهبرد ضربه ی متقابل برای توقف ماجراجویی های غیرعقلائیِ طرف مقابل و افزایش امنیت کشور و منطقه است. اما فارغ از اینکه زمان و کیفیت اجرای ضربه ی متقابل چگونه و در چه نقطه ای خواهد بود توجه به اصول و مبانی ای که راهبرد ضربه ی متقابل بر اســاس آنها استوار است می تواند تعداد زیادی از ابهامات و سؤالات در این زمینه را پاسخ دهد.

اول اینکه پاسخ متقابل جمهوری اسلامی الزاما مبتنی بر یک نظــام محاســباتی و عقلانیت انقلابی اســت که در اندیشــه ی امام و رهبری مورد تأکید قــرار گرفته و در کنش و واکنش های قبلی نیز نمایان بوده است.

اصل دیگری کــه در نظــام رفتــاری جمهوری اســلامی جایــگاه مهمــی داشــته و دارد "تکمیــل نکــردن پازل دشمن" است.

مایــک پمپئــو وزیــر خارجــه ی آمریــکا در یکــی از موضع گیری هــای اخیــر خود اعــلام کــرده که تضمین می دهــد کــه تحریم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران در جلسه ی مهرماه (اکتبر) شــورای امنیت سازمان ملل تمدید خواهد شد. ناگفته پیداست که یکی از تحرکات اخیر نظامیان آمریکایی در منطقه جورکردن بهانه هایی برای تکمیل همین پازل، تشــدید تحریم هــا و افزایش فشار حداکثری بر ملت ایران است.

اصل ســوم تفکیک موضوعات اصلی و فرعی و اصلی نگرفتــن موضوعــات فرعــی اســت. هــدف اصلــی را فرامــوش نمی کنیم. ماهیت انتقام ســخت جمهوری اســلامی چیزی جــز اخــراج آمریــکا از منطقه نیســت و طبعا هر اقدامــی به میزان اثربخشــی اش برای تحقق این هــدف نهایی ارزشگــذاری خواهد شــد. عــلاوه بر این جمهــوری اســلامی اصــول شناخته شــده ای را در منطقه دنبال می کند که اصل تقویت امنیت در منطقه و جلوگیــری از جنــگ و ناامنی عمومی منطقــه یکی از آن هاست.

چهارمیــن اصلــی کــه در رفتارشناســی بین المللــی جمهوری اسلامی مشــهود بوده پایبندی به تعهدات و پرهیز از تجاوز و تعدی اســت. تعبیــر فرمانده محترم نیروی قدس سپاه پاســداران در موضع مبنی بر اینکه برای انتقام خون ســردار دل ها حاج قاســم سلیمانی "ناجوانمردانه زدید اما ما جوانمردانه پاسخ خواهیم داد" در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

اصل پنجم درباره ضربه متقابل پرهیز از جنجال ها و شــلوغ کاری های رســانه ای اســت. پاســخ موشــکی سپاه پاسداران در پی حمله ی تروریست های داعشی بــه مجلــس شــورای اســلامی در تهــران، - که یکــی از بزرگتریــن ضربه هایی اســت کــه در طول مبــارزه ی با تروریست های تکفیری به آنها وارد آمده – ، و پاسخ های به تروریست های مناطق کردنشین حمله ی موشکیِ پس از حادثه ی تروریســتی اهواز همــه و همه ضربات کاری ای بودند که اهداف بازدارندگیِ مورد نظر را تأمین کردند اما بــه دور از هیاهوهای رســانه ای و درســت در لحظه غیرقابل انتظار به دشمن وارد آمدند. این بار نیز ضربه ی متقابل به دشــمن کینه تــوز و قاتل وارد خواهــد آمد اما در زمــان و از جایی کــه انتظارش را نخواهند داشت.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین