کد خبر: ۲۱۴۲۵۳
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۷
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بخش نامه تهیه عملکرد بودجه کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در ابلاغیه محمدباقر نوبخت که بر روی سامانه معاونت برنامه ریزی رییس جمهور قرار گرفته، آمده است به استناد ماده 35 قانون برنامه و بودجه کشور بخش نامه تهیه عملکرد بودجه (بخش نامه شماره 62334 مورخ 92/7/17 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) ابلاغ می شود که رعایت مفاد این بخش نامه برای کاربران الزامی است.

به گزارش ایسنا، متن کامل این بخش نامه در ادامه خبر می‌آید:

ماده1_ تعاریف:

سامانه‌های عملکرد بودجه: سامانه‌های زیر که حسب مورد توسط کاربران به طریقی که در این بخشنامه ذکر شده قرار می‌گیرد.

1_ سامانه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت (بخشی از سامانه مبادله موافقتنامه)

2_ سامانه تعهدات اعتبارات معاونت و دولت

3_ سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای ملی

4_ سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای استانی

5_ سامانه عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی

6_ سامانه عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی

7_ سامانه عملکرد احکام بودجه

ب) کاربران:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

منظور تمام دستگاه‌های موضوع ماده 323 قانون برنامه پنجم توسعه (اعم از ملی و استانی) هستند که به شکل‌های مختلف قوانین بودجه سنواتی اعم از منابع بودجه عمومی دولت (درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه، مصارف بودچه عمومی دولت (اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌ سرمایه‌ای و مالی) احکام و بودجه دولتی در ارتباط هستند.

ذی‌حساب یا مدیر امور مالی: مسوولیت اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی را در دستگاه‌ها برعهده دارد.

خزانه: خزانه‌داری کل کشور و خزانه معین استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران

ماده 2_ هدف: الزام و ایجاد وحدت رویه در خصوص گردآوری اطلاعات یکسان عملکرد بودجه برای نظارت، ارزیابی و ارزشیابی در حینو بعد از اجرای بودجه بر نتایج اجرای فعالیت‌ها و طرح‌ها به منظور بهره‌برداری برای تهیه بودجه آتی سنواتی.

ماده 3_ معاونت موظف است سامانه‌های موضوع بند «الف» یک این بخشنامه را با اولویت‌بندی اجرای هر سامانه با حداقل امکانات زیر ایجاد کند:

1_ سامانه تخصیص اعتبار بودجه با قابلیت‌های زیر:

الف _ مشاهده وصولی منابع بودجه عمومی دولت (از جمله درآمد‌ها) به تفکی ردیف درآمدی و دستگاه.

ب _ ابلاغ و انتشار مصوبات کمیته تخصیص اعتبار به ذی‌نفعان.

ج _ درخواست تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از دستگاه‌ها به تفکیک دستگاه، برنامه، حقوق و دستمزد طرح، پروژه و غیره.

د _ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به تفکیک دستگاه، برنامه، حقوق و دستمزد طرح، پروژه و غیره.

ه _ مشاهده پرداختی‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خزانه به تفکیک دستگاه، برنامه، حقوقق و دستمزد طرح، پروژه و غیره.

و_ مشاهده عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به تفکیک دستگاه، برنامه، حقوق و دستمزد، طرح، پروژه و غیره.

ز _ مشاهده مانده حساب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به تفکیک ردیف دستگاه و ردیف طرح.

ح _ ثبت اطلاعات اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبارات خارج از شمول به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و دستگاه.

تبصره: ثبت و ورود اطلاعات تخصیص اعتبارات استانی دو سامانه تخصیص بودجه، حسب فرآیند تخصیص اعتبارات به استان‌ها عمل شود.

2_ سامانه تعهدات اعتبارات معاونت و دولت: ورود و ثبت تعهدات، بازپرداختی دستگاه‌ها و تاییدیه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تعهدات از جمله تعهدات موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور، اوراق مشارکت و غیره.

3_ سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بودجه ملی و استانی با قابلیت‌های زیر:

الف: مشاهده تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و مالی به تفکیک دستگاه، برنامه، حقوق و دستمزد و غیره.

ب: ورود و ثبت اطلاعات اعتبارات هزینه‌ای (و هم‌چنین تملک دارایی مالی) پرداختی به هریک از دستگاه‌ها به تفکیک ردیف های اصلی و متفرقه.

ج_ ورود و ثبت اطلاعات اعتبارات هزینه‌ای (و هم‌چنین تملک دارایی مالی) دریافتی از خزانه به تفکیک ردیف‌های اصلی و متفرقه.

د: ورود و ثبت اطلاعات عملکرد اعتبارات هزینه‌ای (و هم‌چنین تملک دارایی مالی) در قالب موافقتنامه‌های متبادله با معاونت به تفکیک دستگاه‌ها.

ه: ورود و ثبت اطلاعات اعتبارات هزینه‌ای بودجه تفصیلی متبادله بین دانشگاه‌ها و هیات امناء

و: ورود و ثبت اطلاعات عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بودجه تفصیلی متبادله بین دانشگاه‌ها و هیات امناء.

ز: ورود و ثبت اطلاعات واریزی منابع بودجه عمومی دولت به خزانه (از جمله درآمد‌ها) به تفکیک ردیف درآمدی.

ج: ورود و ثبت اطلاعات وصولی منابع بودجه عمومی دولت توسط دستگاه‌ها (از جمله درآمدها) به تفکیک ردیف درآمدی و دستگاه.

ط: ورود و ثبت اطلاعات عملکرد اعتبارات خارج از شمول اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی مالی به تفکیک دستگاه.

4_ سامانه عملکرد اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه ملی (واستانی):

الف _ مشاهده تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک طرح، پروژه و غیره.

ب: ورود و ثبت اطلاعات عملکرد به تفکیک طرح، پروژه براساس موافقتنامه‌های متبادله.

ج: ورود و ثبت اطلاعات پرداختی خزانه اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای به هر یک از دستگاه‌ها به تفکیک طرح ( که شامل طرح‌های متبادله از ردیف‌های متفرقه نیز می‌شود)

د: ورود و ثبت اطلاعات اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دریافتی دستگاه‌ها از خزانه به تفکیک طرح (که شامل طرح‌های متبادله از ردیف های متفرقه نیز می‌شود.

ه: ورود و ثبت اطلاعات عملکرد به تفکیک طرح، پروژه طرح‌هایی که از محل منابع داخلی خود نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت اقدام نموده‌اند.

و: ورود و ثبت اطلاعات عملکرد اعتبارات خارج از شمول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک طرح.

5_ سامانه عملکرد احکام بودجه: ورود و ثبت اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها از جمله تکالیف مقرر در هر حکم، مانند تدوین آیین‌نامه، تهیه دستورالعمل و سایر اقدامات.

6_ سامانه‌های مذکور باید امکان دریافت و انتشار اطلاعات در بازه‌های زمانی مختلف ( از جمله ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه) حسب مورد فراهم نمایند.

7_ معاونت‌های برنامه‌ریزی استانداری‌ها، مسوولیت تایید اطلاعات دریافتی و عملکرد اعتبارات دستگاه‌های استانی مندرج در سامانه‌ها را برعهده دارند.

8_ تهیه و انتشار گزارش‌های عملکرد بودجه سالانه به شرح زیر برای اطلاع مقامات مسوول، صاحبنظران و مردم.

الف: گزارش عملکرد سالانه قانون بودجه:

_ عملکرد ماده واحده، شامل عملکرد احکام بودجه و عملکرد اعتبارات به شرح جداول کلان بودجه (متناظر ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف قانون بودجه سنواتی)

_ عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی.

_ عملکرد منابع بودجه عمومی دولت (متناظر پیوست شماره سه قانون بودجه سنواتی).

_ علمکرد اعتبارات هزینه‌ای ملی (متناظر پیوست شماره چهار قانون بودجه سنواتی).

_ عملکرد اعتبارات هزینه‌ای استانی:

ب: گزارش تحلیلی در خصصو عملکرد اعتبارات برحسب امور، فصل، برنامه.

ج: گزارش تحلیلی درخصوص عملکرد اعتبارات به تفکیک هر استان.

د: گزارش تحلیلی در خصوص عملکرد اعتبارات خارج از شمول قوانین و مقررات.

ه: گزارش تحلیلی در خصوص عملکرد اعتبارات پژوهشی.

و: گزارش تحلیلی در خصوص عملکرد تعهدات اعتبارات معاونت و دولت (از جمله بازپرداخت اقساط تسهیلات داخلی و خارجی ماده 62 قانون محاسبات عمومی، تضمین اوراق مشارکت و غیره).

ز: گزارش‌های نظارتی و ارزشیابی سالانه به تفکیک عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه.

تبصره-شاخص‌های ارزیابی و ارزشیابی عملکرد بر اساس شرح وظایف هر دستگاه، اسناد بالادستی (از جمله برنامه پنج ساله توسعه) حاکثر شش ماه پس از ابلاغ این بخش نامه تهیه خواهد شد.

ح- گزارش‌های تحلیلی سه ماهه در خصوص تحقق منابع بودجه عمومی دولت

ط-گزارش عملکرد شش ماهه احکام بودجه

ی-گزارش های موردی مورد نیاز

ماده-دستگاه‌ها موظفند

الف-اطلاعات در خواستی موضوع جز ج بند یک بند 2 اجزا ج، د، ز، ط بند 3 اجزا ب، د، ه، و بند 4 و بند 5 ماده 3 این بخش نامه (در بازه‌های زمانی که معاونت در سامانه‌ها مشخص خواهد نمود) تکمیل و یا به روز رسانی نماید.

تبصره- دستگاه‌هایی که براساس قانون موافقت نامه‌های خود را به شکل تفصیلی مبادله می کنند موظفند اطلاعات درخواستی موضوع جز ج بند 1، بند 3، اجزا ج، ه، و، ز و ط بند 3 اجزای ب، د، ه و بند 4 و بند 5 ماده سه این بخش نامه (در بازه‌های زمانی که معاونت درسامانه‌ها مشخص خواهد نمود) تکمیل و یا به روز رسانی نماید.

ب-آن دسته از دستگاه‌ها که اطلاعات درخواستی موضوع این بخش نامه را به شکل الکترونیکی تولید و نگهداری می کنند موظفند براساس بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه امکان تبادل اطلاعات را با سامانه‌های موضوع این بخش نامه فراهم نمایند.

ج-اطلاعات عملکرد احکام موضوع بند 5 ماده 3 این بخش نامه را پس از ثبت در سامانه مذکور و تایید معاونت به صورت مکتوب به امضای بالاترین مقام دستگاه ( یا مقام تفویض اختیار شده) رسیده و به معاونت ارسال گردد.

ماده5-ذیحسابان و یا مدیران امور مالی موظفند نسبت به تایید اطلاعات تکمیل شده توسط دستگاه‌های ذیربط بندهای الف و ب ماده 4 این بخش نامه اقدام کنند.

ماده6-بالاترین مقام اجرایی در هر دستگاه(یا مقام تفویض اختیار شده) مسوول تایید نهایی اطلاعات موضوع ماده 4 این بخش نامه است.

ماده7-خزانه موظف است:

الف-اطلاعات درخواستی موضوع اجزای ب و ح بند 3 و ج بند 4 و همچنین بند 5 ماده 3 این بخش نامه را در زمان‌های مقرر حسب مورد تکمیل و یا به روز رسانی نماید.

ب-براساس بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم در صورتی که اطلاعات درخواستی موضوع این بخش نامه را به شکل الکترونیکی تولید و نگهداری می کنند، می بایست امکان تبادل اطلاعات را با سامانه‌های موضوع این بخش نامه فراهم کنند.

ماده8-بانک مرکزی موظف است

الف-اطلاعات مانده حساب دستگاه‌ها و ردیف طرح‌ها ( موضوع جزو ز بند 1 از ماده 3 این بخش نامه) را به صورت الکترونیکی و ماهانه ارسال کنند تا حسب مورد در بازه‌های زمانی مورد درخواست مورد استفاده قرار گیرد.

ب- تکمیل اطلاعات مورد نیاز بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 3 به عنوان یک دستگاه

ماده 9-اطلاعات عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در قالب فرم‌های ابلاغی معاونت تهیه و تنظیم می‌شود

ماده10-در راستای اجرای بند 131 احکام و بند 6 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 دستگاه‌ها موظفند اطلاعات درخواستی معاونت در سامانه‌های 3، 4، 5 و 6 بند الف ماده 1 این بخش نامه وارد کنند.


بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدار ترین عناوین