کد خبر: ۲۶۰۰۲۱
تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۲
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بررسی عملکرد یکساله خود، گزارشی را در این باره منتشر کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اجتماعی: با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید و با پشت سر گذاشتن هفته دولت، فرصت مغتنمی برای بازخوانی وضعیت موجود اعم از ساختار و عملکرد و نیز چالشها و موانع فراروی مجموعه دستگاههای اجرایی و بدنه دولت در حوزه زنان و خانواده فراهم شد تا زمینه ارزیابی و سنجش میزان فاصله با وضعیت مطلوب و اهداف و آرمانهای مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله نظام در این حوزه تسهیل گردد.

به گزارش آفتاب، معاونت امور زنان و خانواده عملکرد خود را در این حوزه مورد بررسی قرار داده و گزارش یک ساله خود را منتشر نموده است.

در این گزارش، معاونت امور زنان و خانواده ضمن تأکید بر مأموریت و وظیفه ستادی خود و متکی بودن آن به عملکرد بازوان اجرایی خود در دستگاههای اجرایی، ارایه گزارش از ساختار و عملکرد این دستگاهها در حوزه زنان و خانواده را ضروری عنوان می کند تا با تجمیع فعالیت آنها با عملکرد این معاونت، تصویری کلی از وضعیت موجود و آسیب شناسی آن به دست آورد.

به گزارش آفتاب، متن کامل گزارش عملکرد به شرح ذیل است:

مقدمه: 

مطابق با اهداف مندرج در سند چشم انداز بیست ساله نظام، ایران 1404 جامعه ای است که در آن تقویت نهاد خانواده، جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها محقق شده باشد.

همچنین طبق مفاد ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه «دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و تصویب ˈبرنامه جامع توسعه امور زنان و خانوادهˈ مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی های سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»

با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید و در آستانه هفته دولت، فرصت مغتنمی برای بازخوانی وضعیت موجود اعم از ساختار و عملکرد و نیز چالشها و موانع فراروی مجموعه دستگاههای اجرایی و بدنه دولت در حوزه زنان و خانواده فراهم است تا زمینه ارزیابی و سنجش میزان فاصله با وضعیت مطلوب و اهداف و آرمانهای مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله نظام در این حوزه تسهیل گردد.

نظر به مأموریت و وظیفه ستادی این معاونت و متکی بودن آن به عملکرد و فعالیت بازوان اجرایی خود در دستگاههای اجرایی، ارایه گزارش از ساختار و عملکرد این دستگاهها در حوزه زنان و خانواده در این بازه زمانی ضروری می نماید تا با تجمیع فعالیت آنها با عملکرد این معاونت، تصویری کلی از وضعیت موجود و آسیب شناسی آن به دست آید.

براساس بررسی های انجام شده، اهم مشکلات و چالشهای معاونت امور زنان و خانواده در راستای دستیابی به اهداف سازمانی در مقیاس های مختلف از بدو آغاز فعالیت در دوره جدید به اختصار بدین شرح می باشد:

* چالش های مرتبط با ساختار و عملکرد حوزه زنان و خانواده کشور

مشخص نبودن جایگاه نهادهای رسمی متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی امور زنان و خانواده و فقدان نظارت، ارزیابی و ضمانت اجرای برنامه های مرتبط

* عدم ثبات ساختار و مأموریت های سازمانی امور زنان وخانواده دستگاه ها 

* ابهام جایگاه برنامه های خاص زنان در نظام بودجه ریزی کشور و عدم تخصیص بودجه کافی متناسب با مأموریت های محوله و استفاده غیراثر بخش از بودجه 

* حاشیه ای بودن مسایل زنان در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی 

* نداشتن قدرت اجرایی مشاور امور بانوان دستگاههای اجرایی و در برخی موارد حذف آنها از جریان تصمیم گیری و تصمیم سازی

تقلیل مسایل حوزه زنان و خانواده به مسایل گروههای خاص و آسیب پذیر

* عدم باور مسئولان اجرایی کشور در زمینه ضرورت حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار

* چالش های مرتبط با حوزه بین الملل

* وجود ذهنیتهای منفی درخصوص نقش و جایگاه زنان در ایران 

* وجود ابهامات و انتقادات وارده بر وضعیت زنان در ج.ا.ا

* نبود شاخصهای جنسیتی در حوزه های آمارگیری، خصوصاˈ در ارتباط با شاخص های آماری بین المللی

چالش های مرتبط با حوزه حقوقی

* عدم وجود سیاست واحد و منسجم در حوزه مسایل زنان که این امر موجب سلیقه ای عمل نمودن در زمان تصویب پیشنهادات و اجرای مصوبات می گردد.

* وجود نگرش تبعیض آمیز جنسیتی در برخی از دست اندرکاران نظام برنامه ریزی خرد و کلان کشور و ضرورت تغییر این نگاه و رویکرد به ویژه در بدنه سیاستگزاران و قانونگذاران

* روند طولانی تصویب پیشنهادات در هیأت دولت و مجلس که موجب بی نتیجه ماندن پیشنهادات ارائه شده در زمان مناسب می گردد.

* کمبود منابع مالی و اعتباری مورد نیاز در اجرای طرح های خاص به ویژه در حوزه اشتغال بانوان که با عنایت به تحمیل بار مالی تصویب اکثر پیشنهادات حوزه استخدامی بانوان، در شرایط زمانی طرح موضوع، به دلیل بار مالی به صلاح دانسته نشده است.

* ضعف ساز و کار نظارتی بر مصوبات و سیاست های حوزه زنان و خانواده

* نبود ضابطه مشخص مصلحت سنجی در احکام حکومتی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مرجع در جایگاه ستادی و فرابخشی در حوزه زنان و خانواده، با رویکرد عدالت مداری، اعتدالگرایی و با استعانت از اجتهاد پویا و مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان ، مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هدایت ، هماهنگی ، سازماندهی ، دیده بانی و پایش و ارزشیابی برنامه و اقدامات برای زنان، دختران و خانواده های ایرانی را از طریق تشریک مساعی، همکاری بین بخشی، ترویج و چانه زنی و تعامل با قوای سه گانه، مراجع حاکمیتی، بخش عمومی و خصوصی، سازمان های مردم نهاد، مراکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاه ها و حوزه های علمیه و رسانه ها با بهره گیری از مشارکت و همراهی مردان بر عهده دارد و در راستای توان افزایی، ارتقاء کیفیت و سبک زندگی ، تقویت بنیان و کارکرد خانواده و با تاکید بر نقش های متعدد زنان و حضور فعال و موثر آنان در عرصه های اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از طریق موارد زیر اقدام می نماید:

* ارتباط و تعامل سازنده با مراجع دینی، حقوقی و سیاسی کشور با هدف استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی

* جلب مشارکت صاحب نظران، کارشناسان ونخبگان از تمامی گروه ها و سلایق با هدف همگرایی و هم افزایی

* افزایش توانمندی های زنان در حوزه های مدیریتی، کارآفرینی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به منظور بهره مندی در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه کشور

* ارتقای نقش و سهم این معاونت در کاهش نرخ بیکاری زنان با اولویت تحصیل کرده ها و افزایش کمی زنان در پست های مدیریتی و قانونگذاری

* شناسایی لایه ها و سطوح پنهان و آشکار آسیب های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده

* تعامل، حمایت، فعال سازی و توسعه توانمندی های سازمان غیردولتی و نهادهای مدنی به منظور به کارگیری ظرفیت ها و توانایی های آنها در برنامه ها ی توانمندسازی و کاهش آسیب های حوزه زنان

* توسعه تعاملات و همکاری های منطقه ای و بین المللی و حضور تاثیرگذار، کارآمد و فعال در مجامع بین المللی

* تبیین چهره واقعی زن مسلمان و معرفی توانمندی های زنان ایرانی به جهانیان

* رصد وضعیت زنان و خانواده در جهان جهت آشنایی و بهره برداری از تجربه های موفق

* توانمندسازی نهاد خانواده در رویارویی با چالش های دنیای معاصر

* اطلاع رسانی و ارتباط با جامعه و افکار سنجی در حوزه زنان و خانواده 

* تدوین و تعیین شاخص های توسعه ای، مسائل و آسیب های اجتماعی زنان به منظور بهره مندی در برنامه ریزی ها

* مشارکت در ساماندهی نحوه استخراج و ارائه آمار حوزه زنان و خانواده 

* بررسی و مطالعه و تبیین مسائل و چالش های حوزه زنان و خانواده و ارائه راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن

* مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور رفع کاستی ها و پیشنهاد تغییر، اصلاح و یا وضع قوانین به مراجع ذی صلاح

در آستانه اولین سالگرد استقرار دولت تدبیر و امید این معاونت ضمن انجام مکاتبه با دستگاهها طی 2 نوبت (خردادماه و مردادماه سالجاری) نسبت به جمع آوری و تنظیم آخرین وضعیت ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی و جداول عملکرد دستگاهها در حوزه زنان وخانواده اقدام نمود. 

در زمینه ساختار و تشکیلات، از 59 دستگاه و سازمان 52 دستگاه و سازمان پاسخ مربوطه را ارایه داده و نتایج جمع بندی های انجام شده در قالب 2 جدول تنظیم گردیده است.

درخصوص درخواست گزارش عملکرد نیز از تعداد 59 دستگاه و سازمان، تاکنون 30 گزارش دریافت شده است که در مرحله اول، گزارشها بررسی شده و نسبت به تلخیص و استخراج اهم عملکرد دستگاهها در راستای محورهای ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اقدامات لازم انجام شده است. 

سپس گزارش دستگاه ها به تفکیک موضوع و دستگاه مجری و سطح اجرا (ملی، دستگاهی و بین المللی) در قالب جداول مربوطه تنظیم شد. پیرامون این جداول توضیحات ذیل ضروری است:

نام دستگاههایی که تاکنون گزارش داده اند عبارت است از: وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو- امور خارجه- نفت- کشور- دفاع - صنعت و معدن و تجارت- ورزش و جوانان- راه و شهرسازی و سازمانهای بهزیستی - نهضت سوادآموزی- اوقاف و امور خیریه- صدا و سیما- آموزش فنی و حرفه ای- تبلیغات اسلامی- فرهنگ و ارتباطات اسلامی- تعزیرات حکومتی- هلال احمر- آموزش و پرورش استثنایی- زندانها و امور تأمینی- استاندارد- خبرگزاری و مرکز آمار ایران- نیروی انتظامی- کمیته امداد امام- بنیاد شهید و امور ایثارگران- بانک های مرکزی- سپه- رفاه- کشاورزی

دسته بندی دستگاهها در قالب گروه های مختلف عبارتند از: 

الف- گروه 1 : دستگاه هایی که علاوه بر داشتن شاغلین زن، مخاطبان و بهره مندان زن نیز دارند و دفتر امور زنان این دستگاهها بصورت فعال، طرح ها و برنامه هایی خاص زنان مخاطب (جامعه) و زنان شاغل خود، به اجرا درمی آوردند. 

ب- گروه 2 : دستگاههایی که علیرغم داشتن مخاطب و بهره مندان زن، اقدامات خاصی برای این گروه نداشته و خدمات آنان برای مردان و زنان یکسان است ولی دفتر امور زنان این دستگاهها، بسته به موضوع فعالیت، برنامه هایی برای زنان (خصوصاˈ زنان شاغل در دستگاه خود) اجرا می نمایند. 

ج- گروه 3 : دستگاههایی که مخاطب و بهره مندان زن ندارند و تنها بخشی از کارکنان آنها زن است و دفتر امور زنان این دستگاهها برای کارمندان زن دستگاه خود برنامه ریزی می نمایند.

تفکیک موضوعی گزارش عبارت است از: فعالیتهای زیرساختی و بنیادین- فعالیتهای فرهنگی- فعالیتهای اقتصادی- فعالیتهای اجتماعی- فعالیتهای سیاسی و هر یک از این موضوعات اصلی، خود به زیرموضوع نظیر آموزش، پژوهش، مراسم و مناسبتها، تبلیغات و اطلاع رسانی و ... تقسیم می شود.

سطح اجرای اقدامات عبارت است از: سطح داخلی و دستگاهی- سطح ملی و عمومی- سطح بین المللی .

از خلال متن گزارش برخی از دستگاهها، نکات مهم نظیر چالش ها و مشکلات، فرصت ها و امکانات استخراج شد که در پایان جداول بصورت متنی درج شده است تا در برنامه های آتی مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

آنچه پیش روست به ترتیب گزارش عملکرد یکساله معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه امور زنان و خانواده در یکسال آغازین دولت تدبیر و امید و وضعیت ساختار و تشکیلات امور زنان دستگاه ها می باشد.

امید است با تدبیر و همدلی، زمینه تقویت جایگاه امور زنان دستگاه ها در بدنه دولت فراهم شود و برنامه های دولت تدبیر و امید در جهت بهبود وضعیت زنان و بهره مندی نظام از توان نیروی انسانی زنان محقق شود. 

بخش اول:

گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده حول محورهای چهارده گانه ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه 

توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست 

1- ارایه پیشنهاد تشکیل کارگروه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و نیازمند؛ به وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی که که مورد تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و تاکنون 3 جلسه کارگروه مذکور با حضور نمایندگانی از کمیته امداد، مرکز آمار، سازمان بهزیستی، صندوق جمعیت ملل متحد، یکی از سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه حمایت و توانمندسازی از زنان سرپرست خانوار و نماینده این معاونت برگزار گردیده است.

2- انعقاد موافقتنامه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت توانمندسازی 530 زن بهبودیافته از اعتیاد از طریق آموزش های شغلی و حمایت های مالی و ایجاد 5 واحد شغلی و 7 گروه همیار برای آنان، در 6 استان قم، خراسان رضوی، مازندران، البرز، سیستان و بلوچستان، فارس

3- اجرای طرح ساماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران و سازمان های غیردولتی فعال در 3 فاز: الف) انجام مطالعات مقدماتی و طراحی و تدوین طرح جامع، ب) اجرای آزمایشی طرح (به عنوان پایلوت در شهرستان ری) و ج) اجرای طرح در سطح ملی. هم اکنون در مرحله مطالعات مقدماتی، اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان های حمایتی، خیرین و سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه و همچنین اطلاعات مربوط به توزیع جغرافیایی خانوارها در قالب بانک جامع اطلاعات زنان سرپرست خانوار تجمیع گردیده و ویژگیهای کلی زنان سرپرست خانوار بیکاری جویای کار و توانمندی ها و مهارت های شغلی آنان شناسایی گردیده است. 

همزمان با انجام مطالعات مقدماتی و با هدف تجمیع امکانات و منابع دولتی و غیردولتی، هماهنگی های لازم با نهادهای ذیربط صورت گرفته و مقدمات برنامه مهارت آموزی و اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار فراهم گردیده و با توجه به این موضوع که منطقه شهر ری به عنوان پایلوت طرح تعیین شده است برنامه ریزی لازم به منظور تجهیز منابع مالی و اعتباری مورد نیاز طرح در این منطقه صورت پذیرفته است. 

4- مشارکت در برگزاری همایش معرفی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (پایلوت شهر ری) تحت عنوان بانوی تدبیر، سفیر امید (به مناسبت هفته دولت در استانداری تهران)

5- برگزاری همایش ˈزنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگˈ با حضور ریاست محترم جمهور

6- موافقتنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرای 1 طرح در حوزه برگزاری و مشارکت در برپایی همایشها، نمایشگاه ها، کارگاه ها و جشنواره ها در زمینه امور زنان و خانواده در عرصه های داخلی و بین المللی تحت عنوان ˈبرگزاری نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتیˈ

7- تدوین بسته حمایتی از زنان شاغل در فرایند اجرای سیاستهای جمعیتی کشور (در دست اقدام)

8- حضور مؤثر در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی نظیر شورای عالی اشتغال و ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ارایه نقطه نظرات معاونت و تدوین بسته سیاستی – اجرایی اشتغال پایدار زنان با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط در راستای بهره گیری از توانمندی های اقتصادی بانوان و ارتقای نقش اقتصادی آنان در فرایند رشد و توسعه کشور با تاکید بر رویکرد تعادل بخشی به بازار کار، کاهش نرخ بیکاری زنان و توسعه فرصت های شغلی ویژه بانوان، بسط و گسترش مشاغل خانگی، توسعه فرصت های شغلی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین بسط و توسعه کارآفرینی، خود اشتغالی و کسب و کارهای خرد. 

با عنایت به اتمام مرحله گردآوری اطلاعات آماری و انجام مطالعات مقدماتی و تدوین چارچوب کلی بسته، پیش بینی می گردد نسخه اولیه بسته تا پایان شهریور ماه تدوین و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال جهت تصویب ارائه گردد.

9- بررسی ارزشگذاری کار خانگی زنان و لحاظ آن در حسابهای ملی (در دست اقدام)

10- بررسی ساماندهی امور اقتصادی و توان افزایی زنان در مناطق آزاد ویژه اقتصادی، از جمله توسعه بازارچه های خود اشتغالی و مراکز عرضه محصولات تولیدی زنان (در دست اقدام)

11- تدوین برنامه های این معاونت در مورد ایجاد فرصت های شغلی در سال 92 و ارایه به شورای عالی اشتغال

12- بررسی برنامه های توسعه اشتغال پایدار در دولت تدبیر و امید و اصلاح برخی از بندهای آن در راستای برقراری عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال که نقطه نظرات کارشناسی این معاونت در قالب نامه به شماره 6952 در تاریخ 7/11/92 برای وزیر محترم کار ارسال شده است.

13- اطلاع رسانی و حساس سازی مسئولان درخصوص ضرورت اشتغال برای زنان و خانواده ها با تأکید بر زنان سرپرست خانوار و نیازمند از طریق تهیه و تدوین مقالات تخصصی درمورد اشتغال زنان (6 مقاله) و گزارشهای مرتبط با حوزه اقتصادی، اشتغال و کارآفرینی (3 گزارش ملی و استانی)

تحکیم بنیان خانواده 

1-امضای تفاهم نامه دو جانبه فیمابین این معاونت و وزارت آموزش و پرورش؛ با موضوع ˈتقویت شیوه های مهارتی و ارتباطی بین اولیاء و دانش آموزان و بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزانˈ با هدف تجمیع و هم افزایی برنامه ها، منابع، امکانات و تسهیلات در راستای بهسازی و سالم سازی روابط دختران نوجوان در خانواده و در مدرسه و تامین سلامت روانی و جسمی آنها (سال 1392)

2- انعقاد موافقتنامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و اجرای طرح تقویت شیوهای ارتباطی و مهارتی برای دانش آموزان دختر در سراسر کشور(طرح مشکوه) از طریق آموزش 7370 نفراز دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه پایه دوم، آموزش 7370 نفراز والدین دانش آموزان در 704 منطقه آموزشی در سراسر کشور و 2955 نفر از کادر آموزشی در مناطق مذکور پیرامون موضوع تقویت شیوه های مهارتی و ارتباطی (سال 1392)

3- راه­اندازی و تشکیل کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور تحت عنوان کارگروه: تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده متشکل از نمایندگان دستگاه­های عضو که تا کنون 3 جلسه آن برگزار گردیده و موفق به تدوین و نهایی سازی آیین­نامه اجرایی آن شده است. 

4- همکاری با وزارت ورزش و جوانان در قالب عضویت در کمیته تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده آن وزارتخانه که تا کنون 2 جلسه برگزار گردیده است. 

5- پروژه خانواده سالم به منظور تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده و کاهش فقر زنان سرپرست خانوار و با هدف پیشگیری و کاهش طلاق، تقویت کارکرد خانواده، ارتقای مهارتهای ارتباطی زوجین با یکدیگر و با فرزندان، در دست اقدام می باشد.

تهیه و تدوین دهها گزارش آماری- تحلیل پیرامون وضیعت زنان وخانواده و انعکاس به مراجع ذیربط از جمله: گزارش تفصیلی ˈبررسی روند تحولات نهاد خانواده با تأکید بر تغییرات روند ازدواج و طلاق طی سالهای 1395 – 1375 و برنامه های لازم الاجرا در تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانوادهˈ ؛ گزارش ˈ خانواده در ایران، وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیداتˈ جهت ارائه به دفتر هیأت دولت؛ گزارش ˈوضعیت طلاق در کشورˈ و ارسال آن برای دبیرخانه شورای اجتماعی کشور؛ بررسی موضوعی زنان سرپرست خانوار با محوریت تحلیل آماری؛ جمع آوری و تنظیم شاخص های حوزه سلامت و بهداشت زنان.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

1- شناسایی آسیب های حوزه زنان و خانواده به تفکیک هر استان، جهت نقشه سازی پلی گون زنان و خانواده (در دست اقدام)

2- انعقاد تفاهم نامه همکاری چهارجانبه فیمابین این معاونت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ با موضوع افزایش و گسترش حمایتهای اجتماعی از زنان معتاد در فرایند ترک و زنان بهبود یافته از اعتیاد و خانواده های آنان با هدف سلامت و پاکی از مواد

3- پیشنهاد تشکیل کارگروه حمایت اجتماعی از زنان بهبودیافته در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و عضویت این معاونت در کارگروه مذکور

4- مشارکت در برگزاری هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قالب حمایت از برگزاری پانل تخصصی زنان و اعتیاد که مقرر است در تاریخ 19 الی 21 شهریور ماه برگزار گردد. 

5- مشارکت در ساماندهی مسائل و مشکلات مبتلا به زنان در سکونتگاه­های غیررسمی و مناطق حاشیه­نشین شهرها با همکاری وزارت راه و شهرسازی که تا کنون نسبت به ارائه برنامه کوتاه­مدت معاونت در این زمینه اقدام گردیده است.

6- انعقاد موافقتنامه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع ˈبرگزاری کارگاه آموزشی برای سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه زنان و خانواده پیرامون حمایتهای اجتماعی مور نیاز زنان بهبودیافته از اعتیاد در 6 استان قم، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان، البرز و خراسان رضویˈ(سال 1392)

7- انعقاد موافقتنامه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستایˈطراحی مدل مطلوب برای نوع و نحوه ارایه خدمات به زنان بهبودیافته از اعتیاد، جهت پایداری بر سلامت و پاکی از مواد در 6 استان قم، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان، البرز و خراسان رضویˈ(سال 1392)

انعقاد موافقتنامه همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص ˈحمایت از ایجاد بانک جامع زنان بهبودیافته از اعتیاد در 6 استان قم، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان، البرز و خراسان رضویˈ(سال 1392)

ارتقای سلامت 

1. انعقاد موافقتنامه با وزارت آموزش و پرورش با موضوع ˈبهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (مناطق محروم کشور) و تهیه بسته های بهداشتی(طرح بشری)ˈ از طریق تهیه بسته های بهداشتی برای تعداد 10000 نفر دانش آموزان محروم دختر در پایه های اول، دوم و سوم دوره اول متوسطه مدارس شبانه روزی کل کشور در 1041 مدرسه شبانه روزی دخترانه (سال 1392)

2. انعقاد موافقتنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع حمایت از تهیه و ارائه مکمل های غذایی مورد نیاز زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار و یا کمتر برخوردار از طریق ارائه سبد حمایتی و مکمل دارویی – تغذیه ای به زنان باردار و شیرده نیازمند جهت بهبود تغذیه آنان در 4 استان سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، کرمان

3. مشارکت در برگزاری مراسم هفته جهانی شیرمادر که به همت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 12 مرداد ماه سال جاری برگزار گردید.

4. حمایت مادی و معنوی از برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت زنان در محیط کار» که مقرر است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مهر ماه سال جاری برگزار گردد.

5. انعقاد موافقتنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع ساماندهی مشاوره قبل از ازدواج در جهت بهبود سبک زندگی زناشویی (ایفای نقش همسری، سلامت زوجیت، فرزندآوری و بارداری سالم و ...) از طریق آموزش 37500 نفر (18750 زوج) مراجعه کننده به 40 مرکز آموزش هنگام ازدواج در 2 استان سیستان و بلوچستان و گلستان

6. انعقاد موافقتنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع سنجش وآموزش دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی (مناطق محروم) از طریق سنجش و شناسایی سلامت جسمی و رفتاری10109 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه و انجام معاینات بالینی و شناسایی رفتارهای پرخطر و .... در آنان و آموزش مباحث بهداشتی به 10109 دانش آموز تحت پوشش طرح در مدارس یاد شده و تهیه و توزیع بروشور و کتاب توسط تیم تخصصی وزارت بهداشت در 4 استان آذربایجان غربی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

انعقاد موافقتنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع حمایت از سیاستهای باروری و حفظ پروسه طبیعی تولد از طریق توانمندسازی پزشکان زنان و زایمان و ماما با برگزاری کارگاههای آموزشی زایمان طبیعی، حمایت از مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای تحت پوشش طرح دوستدار مادر جهت افزایش آگاهی و آمادگی و استقبال آنان از زایمان طبیعی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی در 6 استان و شهرستان شامل: بم، جیرفت، بابل،خراسان شمالی، فسا و مازندران

پژوهش 

الف- تشکیل شورای پژوهشی:

1- شناسایی محققین و صاحبنظران و تهیه فهرستی از آنان جهت عضویت در شورای پژوهش، عضویت در هیئت داوری و ناظر یا ناظرین طرح­های پژوهشی 

2- بازنگری آیین­نامه­های موجود و جستجوی اینترنتی و تهیه آیین­نامه شورای پژوهش در قالب ویرایش اول و دوم و انجام اصلاحات پیشنهادی 

3- بازنگری شیوه­نامه­های موجود و تهیه شیوه­نامه حمایت از طرح­های پژوهشی در قالب ویرایش اول و انجام اصلاحات پیشنهادی 

4- بررسی دفترچه پیشنهادی ارائه طرح­های پیشنهادی و انجام اصلاحات لازم در آن 

5- پیگیری دسترسی به تعرفه­های قراردادهای پژوهشی 

6- تهیه پیش­نویسی از روند اجرای طرح های پژوهشی در معاونت 

ب- تهیه فهرستی از طرح های رسیده به معاونت بررسی­های راهبردی و تفکیک آنها به:

ج- اعلام نظر بر طرح های رسیده (18 مورد) 

د)تهیه و تدوین فهرستی از اولویت­های پژوهشی در مسائل زنان و خانواده 

در این راستا طی جستجوهای به عمل آمده در سایت های مختلف، بررسی نتایج پژوهش­های موجود، مکاتبه با دستگاه­های اجرائی، مذاکره با برخی مراکز علمی و دانشگاهی، بررسی مصاحبه­های انجام شده و موضوعات رسیده از واحدهای تابعه معاونت ویرایش اوّل تهیه شده که جهت تصویب نهایی در اختیار شورای پژوهش قرار خواهد گرفت. 

فهرست نهایی پس از تصویب به کلیه مراکز علمی –پژوهشی و دستگاهی جهت فراخوان ارسال و پس از انجام هماهنگی های لازم در سامانه سمات شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار خواهد گرفت.

هـ) تفاهم نامه همکاری با کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام 

این تفاهم نامه در راستای توسعه فعالیت های علمی – پژوهشی و لزوم ایجاد هماهنگی بین مراکز ذی ربط، تبادل تجارب و اطلاعات و بهره­برداری از توانمندی­های تخصصی و علمی با محورهایی همچون: اجرای طرح­های پژوهشی، برگزاری همایش­های علمی، تالیف و انتشار کتاب و .... تهیه و مبادله شده است.

و ) همکاری با دستگاههای اجرایی و مراکز علمی – پژوهشی 

با توجه به مأموریت معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر همکاری با دستگاه­های اجرائی در جهت اجرای برنامه­های مرتبط با زنان و خانواده، موضوع ساماندهی پژوهش­های زنان و خانواده نیز از طریق هماهنگی میان وزارت علوم، دانشگاه­ها، مراکز علمی و... در دست اقدام وپیگیری می­باشد. 

لذا پیگیری موضوعاتی همچون تعیین متولی بانک­های اطلاعاتی؛ برپایی کرسی­های نظریه­پردازی، بررسی و رسیدگی مسائل پژوهشی مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی زنان از حیث ساختار، امکانات و جایگاه و انجام تعهدات معاونت در سند توسعه و ساماندهی پژوهش در حوزه زنان و خانواده در قالب همکار و یا متولی اجرای برنامه­ها در دستور کار قرار دارد.

ز) سامانه سمات 

در راستای ضرورت همکاری با سامانه سمات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به منظور ممانعت از موازی کاری و لحاظ اولویت­های مسائل زنان در سامانه ذیل کمیسیون فرهنگ و تمدن (اجتماع)، اولویت­های پژوهشی پس از تصویب در شورای پژوهش معاونت در سامانه قرار خواهد گرفت. همچنین روند دریافت کد رهگیری برای قراردادهای پژوهش نیز متعاقبا انجام خواهد پذیرفت.

ح) سایر فعالیت ها 

- آماده سازی عملکرد دولت ششم الی دهم در حوزه پژوهش­های انجام یافته و ارائه مستندات جهت بهره­برداری در برنامه ششم توسعه

-پیگیری تعهدات سال 92 معاونت در خصوص موافقتنامه­های متبادله با جهاد کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 

- هماهنگی با مرکز اسناد و مدارک علمی ایران به جهت لحاظ طرح های پژوهشی و پایان نامه های در سایت معاونت 

- جمع آوری اطلاعات مر تبط با سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه­ها

مشاوره تلفنی و حضوری به دانشجویان و پژوهشگران

تعمیق باورهای دینی و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب 

1- شرکت در جلسات کمیسیون فرعی کمیسیون فرهنگی دولت، مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست­جمهوری، شورای اجتماعی کشور، کمیته فرهنگ عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش عملکرد معاونت پیرامون موضوع و اظهارنظر و تبیین دیدگاه معاونت در خصوص آسیب­شناسی مصوبه 427 مورخ 13/10/84 شورای فرهنگ عمومی در خصوص سیاست­ها و راهکارهای اجرایی 

گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 

2- اقدام و پیگیری­های لازم به منظور عرضه پوشش­های اسلامی و مناسب برای بانوان از طریق اتحادیه­های صنفی مربوط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت رئیس­جمهور در امور زنان و خانواده پس از ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران (مورخ 17/4/93) طی هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

3- بررسی و اعلام نظر درخصوص پیشنهاد تأسیس بنیاد ملی و فرا دولتی حجاب و عفاف (شورای فرهنگی اجتماعی زنان)

حمایت از برگزاری نشست تخصصی ˈفاطمه شناسیˈ (هفته زن)

توسعه تعاملات بین المللی 

الف- حضور فعال و موثر در مجامع بین المللی و تاثیرگذاری بر روند تصمیم سازی و تصمیم گیری برای زنان در سطح بین الملل از طریق:

1- حضور فعال و در اجلاس 58کمیسیون مقام زن: با موضوع دستاوردها و چالشهای تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران

- شرکت در نشست مقدماتی 58 اجلاس کمیسیون مقام زن (اسکپ)/کمیتة اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در منطقة آسیا و اقیانوسیه

- مشارکت در 58 اجلاس کمیسیون مقام زن از 19تا 4 فروردین(10 تا 24 مارس) در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک

- تهیه گزارش کشوری ایران در موضوع دستاوردها و چالشها در تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران و ارائه به نشست 58 کمسیون مقام زن بصورت کتابچه انگلیسی 

- تهیه گزارش اجمالی از اهداف توسعه هزاره برای ارائه به مجلس شورای اسلامی 

- تهیه گزارش کشوری در حوزه زنان برای ارائه به ستاد حقوق بشر

- انجام ملاقاتهای دوجانبه درحاشیة اجلاس: دیدارها و مذاکرات سازنده ای با رؤسای هیات های اعزامی 10 کشور از جمله ایتالیا، آلمان، برزیل، مکزیک، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، اندونزی و مالزی و همچنین با خانم ملامبو معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی این نهاد بین المللی در امور زنان

2- شرکت در بیست و چهارمین مجمع جهانی زنان 2014 در فرانسه 

- حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده و سرپرست دفتر امور بین الملل معاونت در مجمع جهانی زنان 2014 در فرانسه (حضور هیئت ایرانی برای نخستین بار در این مجمع معروف به داووس زنان)

- تهیه گزارش توانمندسازی اقتصادی زنان ایران در قالب پمفلت به زبان انگلیسی

- ارائه طرح اقتصادی بانکداری پیوندی به عنوان تجربه ای موفق و ترجمه چند نمونه از طرحهای موفق اقتصادی

- انجام ملاقات و مذاکرات سازنده در حاشیه جهانی: ملاقات با نجات بلقاسم وزیر زنان، جوانان، سیاست شهری و ورزش فرانسه، ایرنه ناتیویداد ریاست مجمع جهانی زنان، ملامبو نگکوگا معاون دبیرکل و مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد، رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس ملی فرانسه و وزیر اسبق دادگستری، وزیر زنان کشور تونس، وزیر زنان و نماینده مجلس جمهوری آذربایجان، وزیر زنان کشور مالزی، وزیر امورزنان مالی، وزیر امور زنان نیجریه، وزیر امور ارمنیان خارج از کشور؛ دیدار با نماینده ایران در یونسکو، مدیران موسسات بین المللی؛ نشستی با فعالین حوزه های اجتماعی و سیاسی فرانسه؛ دیدار و گفتگو با آقای دکتر جلالی و بازدید از دبیرخانه یونسکو در پاریس؛ دیدار و گفتگو با خانم مادرشاهی مدیر شبکه جهانی فرهنگ؛ شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با موضوع امام خمینی احیا گر هویت زن مسلمان در بیت الزهرا (س) پاریس با حضور ایرانیان و مسلمانان شیعه مقیم در فرانسه

- مصاحبه خانم مولاوردی با شبکه تلویزیونیITELE، شبکه جهانی العالم، تلویزیون فرانس 24، رادیو فرانسه، روزنامه لوموند، دو ژورنال دیمانش، سایت Opinion International، رادیو FRI فرانسه، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، سایت TV Sang ، France TV و نشست صمیمی (off the record) با جمعی از خبرنگاران

- تهیه و ارائه گزارش کامل از سفر به پاریس معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده به هیئت دولت

3- برنامه ریزی برای اجلاس 59 کمیسیون مقام زن (پکن+20) بدین شرح:

- تشکیل کمیتة تدوین گزارش: برگزاری نشست های تخصصی تدوین گزارش جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه در اجلاس 59کمیسیون مقام زن (پکن+20) با همکاری مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی، ارزیابی و بیان نقطه نظرات نمایندگان دستگاهها 

- تهیه گزارش ملی بازبینی و ارزیابی اجرای مصوبات پکن و نشست 23ویژه مجمع عمومی در دوازده محور نگران کننده پکن با همکاری دستگاههای اجرایی جهت ارایه به کمسیون مقام زن - مروری بر دستاوردها و چالشهای اجرای سند پکن 

- برنامه ریزی برای حمایت از اعزام نمایندگان سازمانهای غیردولتی توانمند

4- برنامه ریزی برای شرکت در پنجمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاری های اسلامی (مهر 93) با همکاری وزارت امور خارجه 

- از جمله اقدامات می توان به تهیه سند اجلاس، تهیه گزارش ملی دستاوردهای زنان در قالب سند زنان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی، اصلاحات و پیشنهادات در بیانیه پایانی، ارزیابی در مورد طرح ارایه شده توسط ترکیه ، برگزاری نشست های تخصصی با همکاری وزارت امور خارجه اشاره داشت.

5 -تشکیل شورای راهبردی اجلاس بین المللی میراث فرهنگی ناملموس و حمایت از برگزاری اولین اجلاس ˈ نقش زنان در احیاء، حفظ و انتقال میراث فرهنگی ناملموسˈ در اجلاس و جشنواره بین المللی ICCN – که در مهر ماه 93 در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

ب- ایجاد و تقویت تعاملات دو جانبه، منطقه ای و بین المللی با اولویت کشورهای اسلامی و منطقه از طریق انجام ملاقاتها، تنظیم پیش نویس تفاهم نامه ها، موافقنامه ها و برنامه های اجرایی مشترک با کشورهای مختلف شامل

امضای تفاهم نامه همکاری معاونت با صندوق جمعیت وتوسعه سازمان ملل (درخصوص پروژه خانواده سالم و کاهش فقر زنان سرپرست خانوار)

در خواست ارسال پیش نویس تفاهم نامه به کشورها: (طی درخواست طرف خارجی و پیگیری وزارت امورخارجهو تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه به امور زنان کشور ساحل عاج - کشور نیجریه - کشور عراق)

انجام ملاقاتهای دو جانبه با نمایندگان و هیأتهای خارجی بالغ بر 21 مورد که برخی از آنها بدین شرح است: ملاقات با سفیر جدید آلمان؛ سفیر نروژ در ایران؛ رایزن سیاسی و نفر دوم سفارت آفریقای جنوبی؛ رییس کنگره زنان قرقیزستان؛ رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس مکزیک؛ مدیر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران؛ وزیر امور زنان عراق؛ وزیر امور خارجه ایتالیا؛ رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آفریقای جنوبی؛ رییس اداره استاندارد سازمان بین المللی کار؛ هیأت دانشگاهی اعزامی از تاجیکستان؛ مدیرکل حقوق بشر و امور بشردوستانه وزارت امور خارجه اندونزی؛ وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی؛ دبیرکل کشورهای D8 ؛ معاون وزیر امور بین الملل و هماهنگی آفریقای جنوبی و هیأت همراه؛ مدیر عامل فدراسیون بین المللی IPPF .

ج- ایجاد و تقویت تعاملات دوجانبه و منطقه ای از طریق انجام ملاقاتها، ارسال پیامهای مختلف و تبادلات فرهنگی

تهیه و ارسال 6 پیام تبریک و 1 پیام تسلیت به شخصیتهای فرهنگی و سیاسی بین المللی و منطقه ای به مناسبتهای مختلف بین المللی نظیر پیام تبریک به مناسبت انتصاب خانم ملامبو معاون دبیر کل و مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد؛ خانم میشل باچلت رئیس جمهور منتخب شیلی؛ خانم مانیکا سانجی گاندی به مناسبت انتصاب وی به سمت وزیر امور زنان وخانواده هند؛ پیام تسلیت برای خانم ملامبو مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا؛ پیام تبریک عید فطر به وزرای کشورهای اسلامی و سفارتخانه های خارجی داخل کشور

د- پاسخگویی به ابهامات و انتقادات وارده بر وضعیت زنان در ایران از طریق:

تنظیم و انتشار گزارشات ملی و بین المللی از جمله : گزارش ملی پکن + 20 ، ارایه گزارش کشوری در حوزه زنان به ستاد حقوق بشر، گزارش اقدامات مربوط به اهداف توسعه هزاره، گزارش تخصصی در خصوص پاسخ به سئولات کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار پیرامون اجرای مفاد مقاوله نامه 111 (تحت عنوان منع تبعیض در اشتغال و حرفه)

هـ- انعکاس مواضع پیرامون مسایل مرتبط با زنان وخانواده در ایران و جهان از طریق صدور بیانیه (دو مورد در ˈمحکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزهˈ و ˈمحکوم کردن ربودن دختران نیجریه ای توسط گروه بوکوحرامˈ)و مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد

ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه 

1- برنامه ریزی آموزش و توان افزایی مشاوران امور بانوان وزرا و رؤسای سازمانها و زنان مدیر دستگاههای اجرایی

2- بررسی اجرای طرح تربیت مدیران زن (در دست اقدام)


اصلاح ساختار اداری- تشکیلاتی زنان و خانواده 

1- جمع آوری آخرین وضعیت مشاوران و نمایندگان امور زنان و خانواده و ساختار و تشکیلات دفاتر امور زنان وخانواده در دستگاههای اجرایی جهت تعیین وظایف و توانمندیهای بالقوه آنان در راستای برنامه ریزی های کلان کشوری و تشکیل گروه کاری استخراج وظایف عمومی و اختصاصی دفاتر امور زنان و خانواده دستگاهها و تلاش در راستای تثبیت جایگاه مشاوران امور زنان و خانواده وزرا و رؤسای سازمانهای مستقل (در دست اقدام)

2- اصلاح ساختار سازمانی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در راستای سیاست چابک سازی و کارآمدی سازمانی دولت و تعریف شرح وظایف سازمانی، اهداف، چشم انداز، بیانیه مأموریت معاونت امور زنان و خانواده

3- ارتقای توان تخصصی کارشناسان معاونت امور زنان وخانواده؛ از طریق برگزاری و یا شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی

4- تشکیل کارگروههای تخصصی و شورای مشورتی معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری: به منظور تحقق اهداف، مأموریت ها و وظایف و با هدف جلب مشارکت اجتماعی فعالان و سازمانهای مردم نهاد امور زنان و خانواده، متناسب با سیاست چابک سازی و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به مردم و افزایش نقش و سهم آنان در تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها؛ کارگروههای تخصصی با حضور شخصیت های حقیقی و حقوقی اعم از اساتید دانشگاه و حوزه، پژوهشگران، صاحب نظران، فعالان نهادهای مدنی، نمایندگان انجمن های علمی و کارشناسان بخش دولتی و عمومی به صورت داوطلبانه تشکیل می گردد. عناوین کارگروههای تخصصی بدین شرح است:

- خانواده سالم

- حقوق

- اشتغال و کارآفرینی

- پیشگیری از آسیب های اجتماعی

- تعمیق باورهای دینی

- دختران

- فرهنگ و هنر

- بهداشت، سلامت و محیط زیست

- اقوام و اقلیت های دینی

- مدیریت و مشارکت سیاسی- اجتماعی

- زنان با توانایی های خاص (معلول)

- زنان روستایی و عشایر

- اوقات فراغت و ورزش

اقدام در جهت تدوین برنامه استراتژیک 3 ساله (درچارچوب برنامه نهاد ریاست جمهوری)


بازنگری قوانین ومقررات مربوطه 

1- انتصاب مشاور امور فقهی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

2- ارایه لایحه حمایت از حقوق زنان ، با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری (در دست اقدام)

3- پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطروحه در دولت دهم و اعمال اصلاحات با همکاری قوه قضاییه و تدوین پیش نویس آیین نامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با خشونت علیه زنان (دولت یازدهم): 

- لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در جلسه مورخ 12/6/1392کمیته فرعی لوایح هیئت دولت مطرح و به دلیل ایراداتی؛ از جمله قضایی بودن لایحه و ضرورت موافقت قوه قضاییه از دستور کار خارج و مقرر شد ظرف مدت سه ماه نسبت به اعمال اصلاحات و ترجیحاˈ ادغام با سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده 227 اقدام شود. بر اساس مکاتبات به عمل آمده توسط این معاونت در خصوص اختلاف نظر در تعیین مرجع تدوین سند به دلیل درج عبارت کلی دولت در ماده 227 بر اساس بخشنامه شماره 106144/47 مورخ 22/3/90 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت کشور متولی اصلی تدوین سند بوده ودستگاه های مصرح در ماده به عنوان همکار باید در تدوین سند مشارکت نمایند؛ لذا این معاونت به دلیل سوابق تحقیقاتی در خصوص لایحه امنیت مکاتباتی را با وزارت کشور انجام و اعلام همکاری نموده است که تدوین سند مذکور در دستور کار وزارت کشور می باشد.

به دلیل از دستور خارج شدن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از حیث قضایی بودن لایحه، این معاونت طی جلسات مشترک با قوه قضاییه بخش مجازات و آیین دادرسی لایحه را به دلیل جلوگیری از موازی بودن با قوانین ومقررات جزایی منفک و برخی از مواد مورد نظر را در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دستور کار می باشد جهت لحاظ، پیشنهاد نموده است و مواد فصل مجازات لایحه تامین امنیت در بخش جرائم منافی عفت و خانوادگی وسایر مواد مرتبط لایحه تعزیرات از جمله مباحث اسید پاشی ، سقط جنین، ازدواج زود هنگام، تشویق به فرار از منزل و خودکشی لحاظ شده است. 

-با اعمال اصلاحات در لایحه اصلاح قانون تعزیرات در بخش جرم انگاری و در قسمت پیشگیری با بازنگری مجدد، آیین نامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با خشونت علیه زنان وحمایت از قربانیان را تدوین و جهت نهایی شدن پس از اخذ نظرات دستگاه­های متولی به دولت ارسال خواهد نمود، در آیین نامه مذکور برای دستگاه­های مرتبط وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده که مرجع ملی جهت انسجام بخشی به فعالیت ها و نظارت بر عملکرد دستگاه ها به ریاست وزارت کشور و دبیری این معاونت تشکیل خواهد شد. (در حال حاضر پیش نویس آیین نامه مذکور جهت اخذ نظر دستگاه متولی ارسال شده است.)

- در خصوص تکلیف ماده 227 قانون برنامه پنجم موضوع سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی نیز مکاتباتی را جهت پیگیری و تسریع و همکاری با وزارت کشور داشته ودر کارگروه 3 روزه تدوین سند که توسط وزارت کشور تشکیل گردید، نیز مشارکت نموده و گزارشات درخواستی نیز در اختیار قرار گرفته است.

4- اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان:

- با عنایت به این­که قانون تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح در قوه قضاییه می­باشد و در نظر است قوانین پراکنده و قدیمی منسوخ شود، بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 جهت ادغام در لایحه در دستور کار قرار دارد. این معاونت در جلسات مشترک پیشنهادات خود را جهت اصلاح قانون مذکور ارائه نموده است. 

-در صورت موافقت نهایی قوه محترم قضائیه، اصلاحات مورد نظر این معاونت اعمال می شود. جلسات مشترکی نیز در خصوص بررسی موضوع با قوه قضاییه تشکیل شده است.

5- پیشنهاد حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/92 مجلس شورای اسلامی و ابلاغی مورخ 6/8/92 ، براساس تبصره ماده 26 این قانون­، علی­رغم مخالفت­های فراوان­، موضوع ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با اجازه دادگاه و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی به صراحت قید گردیده است که این امر موجب تشویش اذهان عمومی و مخالفت­هایی در داخل و خارج از کشور گردید و ممکن است در آتیه تبعات منفی در امر فرزندخواندگی و تمایل به آن در کشور به همراه داشته باشد؛ ضمن این­که این تبصره با هدف کلان قانون مذکور که حمایت از کودکان فاقد سرپرست و بدسرست می­باشد، و نیز با منافع عالیه جسمی و روانی کودکان در تعارض آشکار قرار دارد.

این تبصره مغایز کارکردهای خانواده و نقش­های تعریف شده برای اعضای خانواده است؛ به نحوی که نقش فرزند در برابر والدین به ناگهان به نقش همسر در برابر همسر تغییر می­یابد دراین راستا اقدام صورت پذیرفته است:

- تشکیل جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک

- تدوین پیش نویس لایحه و نهایی نمودن در جلسه مذکور

- مکاتبه با مقام معظم رهبری جهت اخذ نظر ایشان

- جمع آوری نظرات و فتاوای مراجع عظام در این زمینه 

- مکاتبه با سازمان بهزیستی جهت برگزاری جلسات مشترک برای ارائه پیشنهادات دیگر در این قانون

6- پیشنهاد حل مشکل بی­تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از طریق اصلاح قانون با همکاری دستگاه ذی ربط

- با توجه به خلاء موجود در «قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1383 و بی­نتیجه ماندن طرح اصلاح قانون مذکور که از سوی نمایندگان مطرح و به دلیل بار مالی و ایراد شورای نگهبان مدت دو سال است که مسکوت مانده است، ضرورت اصلاح قانون در این زمینه و جهت رفع مشکل بی­تابعیتی و یا پیگیری طرح مذکور از سوی این معاونت احساس گردید در این راستا اقدام ذیل صورت گرفته است:

- مکاتبه با رییس محترم جمهور و ارائه گزارش نقد و بررسی قانون در این مورد و درخواست پیگیری از طریق معاونت حقوقی و سایر دستگاه های ذی ربط 

7- ارائه پیشنهاد لایحه بیمه زنان خانه­دار

- با وجود اهتمام دولت ها به اجرای بیمه زنان خانه دار در سنوات گذشته و گذراندن مصوبات متعدد و اجرای طرح های مختلف و موردی، این طرح تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

در جلسه مورخ 20/3/93 این معاونت با وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی درخصوص موضوع بررسی پیشنهادات معاونت امور زنان و خانواده در خصوص طرح بیمه جامع فراگیر، وزارت ذیربط اعلام نمود در نظر دارد موضوع بیمه جامع فراگیر را مورد بررسی دقیق تر قرار داده و از طریق دولت روند تصویب را طی نماید لذا طرح اولیه نمایندگان که در خصوص ادغام صندوق بیمه عشایر و روستایی و ایجاد صندوق جدید می باشد به دلیل مخالفت صندوق عشایر و روستایی و پیش بینی دقیق ساز و کارهای اجرایی بیمه عشایر و روستایی و سایر مشمولین طرح بایستی مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته ضمن آنکه بر اساس ماده 27 قانون پنجم توسعه وزارت ذیربط درحال تدوین لایحه بیمه چند لایه می باشد که مد نظر دارد موارد طرح فوق الذکر را نیز در این لایحه ادغام و سپس از طریق دولت پیگیری نماید.

شایان ذکر است با اتمام مدت برنامه پنجم توسعه و عدم انجام تکلیف ماده 27 قانون و طولانی بودن روند تهیه و تدوین لایحه مورد نظر توسط وزارت ذیربط، با توجه به تاکید دولت یازدهم به پیگیری موضوع زنان خانه دار و اولویت کاری این معاونت و پیگیری نمایندگان عضو فراکسیون زنان و جامعه هدف این معاونت بصورت مستقل لایحه بیمه زنان خانه دار را به دلیل فوریت و اهمیت موضوع به دولت تقدیم می نماید. 

8- پیشنهاد رفع محدودیتهای استخدامی بانوان در دستکاه های اجرایی به معاون اول

9- پیگیری لایحه اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جلسات کمیسیون فرهنگی دولت

10-بازنگری در قانون مدنی باب خانواده

در راستای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها و احقاق و تضمین حقوق آنان برپایه فقه پویای شیعه و رفع تبعیضات ناروا که از اصول مهم قانون اساسی می­باشد، بازنگری قوانین حوزه مدنی در باب خانواده یکی از اولویت های این معاونت می­باشد که به دلیل سابقه انجام این امر در زمان دولت دهم و دو سال طرح در کمیسیون های دولت و از دستور خارج شدن در پایان دولت قبل مجددا با قوه قضاییه جهت انعقاد تفاهم نامه برای ارائه پیشنهاد لایحه مجدد مکاتبه و پیگیری شده است. 

11-ارایه پیشنهاد نظام مند نمودن حقوق کودکان در چهارچوب منشور حقوق کودک به مرجع ملی حقوق کودک

12-ارائه پیشنهادات این معاونت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص بخش زنان و خانواده و حقوق کودک منشور حقوق شهروندی و گزارش نقض این حقوق در برخی از دستگاه های اجرایی به دلیل مشکلات اجرایی قوانین و مقررات در این حوزه

13-بررسی منشور حقوق کودک که در دستور کار شورای فرهنگی اجتماعی زنان قرار دارد.

14-پیشنهاد لحاظ افراد تحت پوشش زنان سرپرست خانوار در محاسبه نرخ حق بیمه به عنوان تبعی یک

15-پیشنهاد تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار و رفع مشکلات اجرایی مصوبه دولت به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری

16-پیشنهادات حوزه استخدامی زنان شاغل جهت لحاظ در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری 

از آنجا که مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به اتمام رسیده است و ضروری است اصلاحات مربوطه در قانون دائمی آن پیش بینی گردد، این معاونت پیشنهادات اصلاحی و الحاقی خود را در مواد قانون مذکور در حوزه بانوان شاغل تدوین و پیشنهادات در حال بررسی در جلسات کمیسیون اجتماعی دولت می باشد.

17-ارائه پیشنهاد تعیین تکلیف والدین شاغل به دلیل تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا به معاون اول و کمیته موارد اضطرار آلودگی هوا

18-مکاتبه با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری و طرح مشکل ابهام دستگاه ها در استانها در خصوص تعطیلی روز پنجشنبه به دلیل لغو آیین نامه دورکاری و ابلاغ پاسخ به کلیه استانها

19-ارائه پیشنهادات معاونت به دولت درخصوص موضوع لغو آیین نامه دورکاری و ضرورت پیش بینی این امتیاز برای زنان سرپرست خانوار و مادران فرزندان خردسال یا دو یا چند قلو و معلول 

20-پیگیری لایحه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص و پیشنهادات اصلاحی این معاونت در مجلس و حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس

21-پیگیری و مکاتبات با دولت و شرکت در جلسات در خصوص رفع مشکلات اجرایی مصوبه افزایش مرخصی زایمان

22-پیگیری پیشنهاد ارتقای جایگاه زنان در پست های تخصصی و مدیریتی و مکاتبه با معاون اول رییس جمهور جهت طرح در شورای عالی تحول اداری

23-پیگیری رفع مشکلات اجرایی حق عائله مندی دختران مجرد 

24-ارائه پیشنهادات این معاونت در خصوص طرح نمایندگان مجلس با موضوع جمعیت و تعالی خانواده 

25-ارائه پیشنهادات این معاونت درخصوص طرح افزایش نرخ باروری به معاون امور پارلمانی ریاست جمهوری 

26-نقد و بررسی طرح محدود سازی روش های دائمی جلوگیری از بارداری 

27-ارائه پیشنهادات این معاونت در خصوص سیاستهای مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای افزایش جمعیت

آسیب شناسی «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» و ارائه پیشنهادات به شورای فرهنگی اجتماعی زنان


توسعه توانایی های سازمانهای مردم نهاد 

الف) اقدامات بنیادین

حمایت از برگزاری نشست مشورتی شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد در خصوص ˈبررسی پیش نویس قانون سازمانهای مردم نهادˈ در بهمن 1392 که نتایج بدست آمده از نشست در قالب پیشنهادات اصلاحی به دستگاه های نظارتی و تخصصی ارایه گردید.

ب) اقدامات اجرایی بر اساس سیاست های کلان معاونت

1- فرهنگ سازی و تمهید زمینه های مناسب و ترغیب بانوان به سازماندهی فعالیت ها و مشارکت در قالب سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده 

گام اول پیش از هرگونه برنامه ریزی و اقدامی اجرای طرح ملی شناسایی آخرین وضعیت موجود سازمانهای مردم نهاد زنان و خانواده سراسر کشور می باشد. در همین راستا ساماندهی، روزآمد کردن و تکمیل بانک اطلاعات سازمانهای مردم نهاد فعال حوزه زنان و خانواده در دستور کار قرار گرفت. از جمله اقدامات انجام شده در راستای سیاست فوق، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- شناسایی سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده استان های سیستان و بلوچستان و ایلام و اردبیل با همکاری دفاتر امور بانوان استانداری های یاد شده و بررسی و تکمیل بانک اطلاعات موجود.

- تهیه و تدوین گزارش وضعیت موجود سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده در جمهوری اسلامی ایران از سال 1375 تا شهریور1392 : تشکیل و توسعه سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده تا پایان سال 1375 به 55 سازمان محدود بود و فراوانی این سازمان­ها تا پایان سال 1392 به 1700 سازمان افزایش یافته است.

2- توان افزایی و ارتقاء ظرفیت های تخصصی سازمان های مردم نهاد فعال درامور زنان وخانواده :

از جمله برنامه های در دست اقدام:

- اجرای طرح ملی نیازسنجی آموزشی سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده

- حمایت از برگزاری کارگاه آموزشی3 روزه پروژه نویسی و کارگاه آموزشی3 روزه تکنیک های کار با جوامع محلی 

- حمایت از تکمیل و چاپ مجدد ˈکتاب پروژه نویسی برای سازمان های غیردولتیˈ

- حمایت از تکمیل و انتشار کتابچه آموزشی حقوق و تکالیف سازمان های مردم نهاد 

- بررسی تشکیل مرکز جامع توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد با مشارکت استانداری تهران

- بررسی زمینه های همکاری مشترک درخصوص توان افزایی سازمانهای مردم نهاد با مشارکت ستاد ساماندهی سمن های شورای شهر تهران.

3- بررسی و شناسایی قابلیت ها، توانمندی ها و بهره گیری از ظرفیت های موجود سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده و جلب و جذب همکاری آنها در پرداختن به مسائل و رفع مشکلات مبتلا به امور زنان و خانواده که در این راستا اقدامات ذیل انجام شد:

- تدوین سیاستها و شاخص های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوریدر نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به سازمان های مردم نهاد به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص شرایط و نحوه اعطای اعتبار

- تهیه و تدوین دستورالعمل تهیه پروژه اجرایی سازمانهای مردم نهاد زنان و خانواده

- تهیه و تنظیم و فرم پیشنهاد ارائه طرح ویژه سمن های مرتبط و فرمت نامه

- فرم ارزیابی کارشناسی طرح های سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده

-حمایت از طرح های سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده در راستای بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیتهای سمن هاو جلب و جذب همکاری آنها در پرداختن به مسائل و رفع مشکلات مبتلا به امور زنان وخانواده: 

- مشاوره کارشناسی به مسئولین سازمانهای مردم نهاد استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمانشاه، گلستان و تهران در خصوص نحوه تهیه و ارائه طرح در چارچوب نامه و فرم ارائه طرح در جهت هزینه کرد بهینه اعتبارات فرایندبا هماهنگی با مشاوران استانداری ها در امور بانوان سراسر کشور.

- بهره گیری از ظرفیت های موجود و توان افزایی سازمان های مردم نهاد زنان و خانوادهدر قالب حمایت از اجرای پروژه های مشترک: 

- طی سال 1392 حدود 400 طرح و برنامه و گزارش عملکرد از 450 سمن به این معاونت ارسال شد که پس از مطالعه و ارزیابی کارشناسی در نهایت 102 طرح ا ز 100 سازمان مردم نهاد زنان و خانواده فعال سراسر کشور مورد پذیرش و حمایت قرار گرفت و مبلغ000/000/665/6 ریال تخصیص اعتبار یافت. بر همین اساس 51 طرح (50 درصد) در حوزه فرهنگی، هنری و اطلاع رسانی- 29 طرح (30 درصد) حرفه آموزی و اشتغال زایی- 20 طرح (18 درصد) در حوزه سلامت و 2 طرح (2 درصد) پژوهشی است؛ که 40 درصد از کل اعتبارات مربوط به طرح های اشتغال زایی- 37 درصد مربوط به طرح های فرهنگی، اطلاع رسانی ، 22 درصد مربوط به سلامت و یک درصد از اعتبارات به طرحهای پژوهشی اختصاص یافته است. گفتنی است گروههای هدف طرحها شامل عموم زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، آسیب دیده و آسیب پذیر، دختران دانش آموخته جویای کار، دختران روستایی، زنان خانه دار و اعضای سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده می شود. اجرای طرحهای یاد شده در سال 1392 منجر به اشتغال زایی و حرفه آموزی 870 نفر - حداقل 37061 نفر در حوزه فرهنگی، هنری و اطلاع رسانی و 9672 نفر در زمینه سلامت خواهد شد.

- تهیه و تدوینˈگزارش اجرای برنامه توسعه توانایی های سازمانهای مردم نهاد موضوع ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعهˈ 

- همکاری در تهیه و تدوین گزارش طرح های مورد حمایت سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده در حوزه حرفه آموزی و اشتغال زایی

4- گسترش فضای اعتماد و تعامل میان دولت و سازمانهای مردم نهاد فعال در امور زنان و خانواده به منظور بهره گیری این دو بخش از ظرفیت های یکدیگر

- تهیه و تدوین طرح مجمع ملی مشورتی سازمان­های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده: با هدف تقویت ارتباط و تعامل موثر میان معاونت و سازمان های مردم نهاد فعال درامور زنان وخانواده به منظور بهره گیری این دو بخش از ظرفیت های یکدیگر و نیز زمینه سازی به عنوان ایفای نقش سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده به عنوان مجری، ناظر، همکار و مشاور

- تهیه و تدوین پیش نویس طرح نشست های منطقه ای سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده 

- مشارکت در برگزاری همایش ملی سازمان های مردم نهاد با حضور ریاست محترم جمهور: 

- از اقدامات انجام شده در راستای همایش فوق می توان به شرکت نماینده معاونت امور زنان و خانواده در 5 نشست هم اندیشی مشترک دستگاه های تخصصی و نظارتی در وزارت کشور در خصوص همایش ملی سازمانهای مردم نهاد، اشاره نمود.

- برگزاری نشست تخصصی یک روزه معاونت با سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده پیش از همایش در تاریخ 12/11/92 در محل سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور هم اندیشی و احصاء دیدگاهها، مطالبات ، چالشها و ارائه راهکارها ی مناسب و انتخاب نماینده منتخب ما حصل خرد جمعی را با تحلیلی اجمالی از وضعیت زنان در حضور ریاست محترم جمهور.

- تهیه و تدوین گزارش نشست تخصصی معاونت با سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده و احصاء دیدگاهها ، مطالبات ، مشکلات و ارائه راهکارها ی مناسب

- انتخاب و هماهنگی جهت انتخاب بیش از 150 سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده منتخب جهت حضور در همایش ملی سازمان های مردم نهاد با حضور ریاست محترم جمهور از طریق تماس تلفنی با سازمان های یاد شده با هماهنگی دفاتر امور بانوان امور بانوان استانداریها.

- پیش بینی های مقتضی جهت ایاب و ذهان و اسکان مدعوین

- تهیه و تنظیم فهرست آدرس و مشخصات سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده مرتبط با معاونت امور زنان به تفکیک استان و جهت ارائه به وزارت کشور

- برگزاری نشست ملی هم اندیشی معاونت امور زنان و خانواده با سازمان های مردم نهاد پس از همایش رییس جمهور در تاریخ23/5/93: با هدف تقویت ارتباط و تعامل و نیز طرح پیشنهادات چالشها، مطالبات و نیازهای سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده از سوی نمایندگان منتخب استان های مختلف کشور با نگاهی به وضعیت زنان در حضور معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده.


اوقات فراغت 

1- پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک جهت تعیین ضوابط و سازوکار لازم به وزارت ورزش و جوانان به منظور ورود دختران به استادیوم های ورزشی

2- تشکیل کارگروه تخصصی اوقات فراغت و ورزش در معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری

3- انتصاب مشاور معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری در امور ورزش و اوقات فراغت

4- بررسی امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت ورزش و جوانان با موضوعات مرتبط با جوانان، ورزش و اوقات فراغت

بررسی امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات پیرامون تقویت و توسعه فعالیت های ورزشی دختران دانشجو


همگرایی و همسویی در برنامه ها و اقدامات 

1- تعامل با مراجع متعدد ذیربط در جهت همگرایی و هم افزایی رویکردها در موضوع زنان و خانواده، بررسی موانع و ارایه راهکارهای مرتبط. از جمله:

- برگزاری 3 نشست با فراکسیون زنان مجلس

- سفر به قم و دیدار با 8 تن از مراجع و آیات عظام (آیت الله علوی گرگانی- آیت الله نوری همدانی- آیت الله شهرستانی- آیت الله موسوی اردبیلی- آیت الله صانعی- آیت الله فاضل لنکرانی- آیت الله هاشمی شاهرودی- بانو مجتهده صفاتی)

- راه اندازی تالار گفتگو از طریق پورتال جامع امور زنان وخانواده و برقراری ارتباط مستمر با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و مطلع و آگاه با مسایل زنان وخانواده

2- برگزاری نشست های تخصصی منظم مسئولین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی در راستای هم افزایی و یکپارچگی ملی (5 نشست)

انجام 500 دیدار و ملاقات با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مرتبط با زنان و خانواده


زنان در برنامه های توسعه ای کشور 

اقدام معاونت در راستای طرح موضوع زنان در برنامه ششم توسعه از طریق:

1- حضور فعال در جلسات ستاد برنامه ششم توسعه 

2- تعامل و همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ارایه اسناد و اطلاعات مربوطه از جمله عملکرد این معاونت در سالهای اجرای برنامه پنجم، گزارشات آماری حوزه زنان و خانواده و مواردی از این دست 

3- تشکیل و راه اندازی کمیته برنامه ششم در این معاونت در دو سطح کارشناسی و مدیریتی

4- تبیین وضع موجود و ارائه تصویر کلی از معاونت امور زنان و خانواده و وضعیت زنان و خانواده کشور، متناسب با اهداف سند چشم انداز و دو برنامه چهارم و پنجم 

5- شناسایی، احصاء و طبقه بندی مهمترین چالش های این حوزه، طی دهه اول سند چشم انداز 

شرکت در جلسات کارگروه زنان، خانواده و توسعه اجتماعی و تنظیم پیش نویس پیشنهادات این معاونت در حوزه مذکور


زنان روستایی و عشایر 

1- بررسی زمینه همکاری مشترک با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاونت اول ریاست جمهوری (برگزاری 2 نشست و تفاهم اولیه درخصوص شناسایی وضعیت موجود زنان روستایی و عشایر و مناطق محروم در سطح کشور و استخراج چالشها، مسایل و مشکلات آنان همراه با راهکارهای پیشنهادی)

2-انعقاد موافقتنامه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت توانمندسازی زنان صاحب ایده و تسهیلگران توسعه روستایی از طریق آموزش های نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی برای 180 زن روستایی و دختران روستایی فارغ التحصیل کشاورزی در 3 استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی از طریق: 

- ایجاد 60 خوشه شغلی

- تشکیل 12 تشکل محلی در قالب صندوق کارآفرینی

- فراهم شدن کسب و کار پایدار اشتغال برای (80 نفر) اززنان روستایی واجد شرایط با اولویت زنان سرپرست خانوار، دختران تحصیلکرده رشته کشاورزی و زنان تسهیلگر تحت پوشش پروژه به تفکیک استان

- تشکیل 4 بانک ایده کار آفرینی و 4 بانک طرح کسب و کار (BISINESS PLAN) در هر مرکز 1بانک ایده و 1 بانک طرح کسب وکار

- برگزاری 12 کارگاه آموزشی با موضوعاتی همچون کارآفرینی، خلاقیت ،تدوین طرح کسب و کار موفق در بخش کشاورزی و آموزش پس انداز و تجمیع سرمایه

- تامین (خرید) وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای 60 خوشه شغلی متناسب با رشته های شغلی

- معرفی 30خوشه شغلی به پست بانک یا صندوق مهر امام رضا (ع) برای بهره مندی از تسهیلات کم بهره

ارائه 450 ساعت مشاوره تخصصی بازاریابی و مهارت انجام کار به اعضای خوشه های شغلی توسط کارشناسان خبره و کشاورزان به میزان 6750 نفر ساعت


امور ایثارگران 

1- انتصاب مشاور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در امور ایثارگران 

2- دیدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان (19 مورد)

3- بازدید از موزه صلح و دیدار با همسران جانبازان اعصاب و روان

4- طرح کاشت نهال به یاد زنان شهیده به مناسبت روز دختر (در باغ موزه گیاه شناسی ایران )

5- اقدام به تکمیل بانک اطلاعات زنان شاهد و ایثارگر

پیشنهاد نصب تندیس شهیده محبوبه دانش در میدان 17 شهریور (با مشارکت شورای شهر تهران)


رصدگری و امور اطلاع رسانی 

1-ایجاد و راه اندازی پورتال جامع امور زنان و خانواده ج.ا.ا برای ایجاد زمینه بررسی وضعیت زنان کشور و تعامل مردم و مسئولین در حوزه امور بانوان، بررسی و پیگیری طرح ها و مصوبات امور زنان، ارتباط زنان کشور با رییس جمهور و معاون رییس جمهور و اطلاع رسانی فعالیت های معاونت. همچنین این پورتال وضعیت اقشار گوناگون زنان در جامعه را به تفکیک بانکهای اطلاعاتی نشان می دهد و بعنوان ظرفیتی برای برنامه ریزی جهت استفاده از تخصص های زنان در شغلهای متناسب در نظر گرفته می شود این بانک ها عبارتند از بانک اطلاعات زنان (اعم از مقامات، مشاورین، مدیران، نمایندگان، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای شهر و روستا، بخشداران، دهیاران، نخبگان و کارآفرینان)؛ بانک شاخص های حوزه زنان و خانواده (در سطح ملی و بین المللی)؛ بانک پژوهش های حوزه زنان و خانواده (مقالات، پایان نامه ها)؛ سازمانهای مردم نهاد؛ نگاهی به وضعیت زنان و خانواده در کشور

2- تشکیل کارگروه آمار و اطلاعات حوزه زنان و خانواده در معاونت با هدف رصدگری و آسیب شناسی موضوعات مبتلابه زنان و خانواده در کشور و همچنین شناسایی منابع و دستگاههای آماری- اطلاعاتی و جلب مشارکت آنان در فرایند به روز رسانی آمار و اطلاعات حوزه زنان و خانواده

3- گردآوری و استخراج آمارهای مرتبط با زنان و خانواده مطابق با شاخص های ملی و بین المللی از طریق تعامل با دستگاهها و مراکز مرتبطه

4- پیشنهاد عضویت در کمیته های بخشی شورای عالی آمار

5-شناسایی وضعیت زنان استانها و استخراج چالشها و مسایل آنان از طریق انجام 7 سفر استانی. 

6- بررسی زمینه های همکاری مشترک با مرکز رصد اجتماعی کشور پیرامون رصد آسیبهای اجتماعی زنان (در دست اقدام)

7- انجام 3 نشست خبری، بیش از 150 مصاحبه با نشریات و رسانه های جمعی داخل کشور و پاسخگویی به سئوالات مطروحه از سوی رسانه های جمعی، بالغ بر 13 مورد و صدور 3 مورد جوابیه و تکذیبیه خبر منتشره پیرامون این معاونت، با هدف اطلاع رسانی. همچنین حضور در برنامه های صدا و سیما نظیر برنامه تلویزیونی شب آفتابی؛ گفتگوی ویژه خبری؛ برنامه تهران 20؛ برنامه رادیو فرهنگ؛ رادیو ایران؛ برنامه خانه و خانواده رادیو ایران؛ برنامه رادیو جوان

8- انجام یک مصاحبه با نشریات و رسانه های خارجی با هدف اطلاع رسانی (خبرنگار مجله اکسپرس فرانسه)

9- بیش از 53 مورد هماهنگی جهت پوشش خبری و انعکاس اخبار مراسم و برنامه های مختلف معاونت 

10- انجام بیش از 70 سخنرانی در نشست ها و جشنواره ها و مراسم مختلف با هدف اطلاع رسانی و اعلام سیاستها، عملکرد و مواضع این معاونت از جمله: سخنرانی در همایش ملی زنان، نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ- دیدار جمعی از بانوان نخبه و برگزیده کشور با رهبر معظم انقلاب- همایش تجلیل از زنان جهادگر- همایش ملی چالش های خانواده ایرانی- سخنرانی در جماران به مناسبت سالگرد ارتحال امام راحل- چهارمین گردهمایی سالانه مشاورین امور زنان و خانواده در صنعت آب و برق- نشست هم اندیشی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- همایش انسان عفیف در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، مهارت و عکس سازمان فنی و حرفه ای- اولین همایش ملی سازمانهای مردم نهاد- اختتامیه نشست بین المللی تقویت حمایت از پناهندگان- سخنرانی در جشن میلاد حضرت زهرا در سازمان ملی استاندارد- نشست صیانت و توانمندسازی زنان و خانواده در برابر آسیب های اجتماعی- میز گرد تغییر و تداوم خانواده ایرانی

11- دیدار با مدیران سایتهای تخصصی حوزه زنان وخانواده

12- تهیه پیام ها و بیانه های مختلف در مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی از جمله: بیانیه دهه فجر- بیانیه هفته زن- بیانیه سالگرد روز جهانی خانواده- روز قدس – روز خبرنگار- پیام تبریک به مناسبت قهرمانی نو نهالان ایران در مسابقات جهانی تکواندو- پیام تبریک به خانم میرزا خانی برنده جایزه جهانی ریاضیات- پیام به همایش نقش نوجوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی

برگزاری تجمع نهادهای مدنی مقابل دفتر سازمان ملل علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه


سفرهای استانی 

سفر به استانهای هرمزگان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و اردبیل که در این سفرها علاوه بر بررسی وضعیت زنان استان، اقدامات ذیل نیز به اجرا درآمده است:

1- حضور در نشست تخصصی با اعضای کارگروه زنان و خانواده و مشاورین امور بانوان فرمانداری ها و دستگاهها، استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استانداری

2- حضور در نشست های تخصصی با فعالین فرهنگی و سیاسی، نخبگان، کار آفرینان زن، فعالان سازمان های مردم نهاد و اعضای شورای شهر استان

3- نشست با خبرنگاران و پاسخگویی به سئوالات مطروحه رسانه ها و نشریات محلی استان

فعالیت های مربوط به نماینده ویژه دولت در سفرهای استانی: بازدید از مجتمع شیرخوارگاه بهزیستی الزهراءمرکز مداخله و مجتمع فنی و حرفه ای طوفان در استان هرمزگان- بازدید از بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی سراب دوره چگنی، بازدید از توانمندی های بانوان لرستانی در پارک بانوان استان لرستان- بازدید از نمایشگاه صنایع دستی زنان نیمروز، بازدید از مؤسسه قرآنی ثقلین هامون استان سیستان و بلوچستان- بازدید از موسسه بهار خرمشهر خوزستان- بازدید از پروژه های ناتمام شهرستان شامل تونل زره، استخر شنا، سد گهرو، فرهنگسرای شلمزار استان چهارمحال و بختیاری.


مهمترین فرصت ها و چالش های دسگاههای اجرایی گروه 1

وزارت نیرو:

چالشهای کلان: مدیریت صحیح مصرف آب و برق

چالش های مرتبط با زنان شاغل در دستگاه: پیگیری بخشنامه تأمین اعتبار مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه – ابلاغ سقف اضافه کار زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه- پیگیری جذب نیازهای اعتباری برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به زنان و خانواده

فرصت ها: همکاری با شهرداری در زمینه فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب و برق در تهران – پیوستن وزارت نیرو به اعضای همایش ملی ارتقای سلامت زنان در محیط کار

معاونت امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان:

فرصت ها: تأمین پیشنهادات دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران با هدف حمایت از موقعیت حقوقی بانوان- ایجاد فرصت حمایتی از حضور زهرا نعمتی به عنوان ملی پوش تیم ملی معلولین و مدار آور بازیهای پارالمپیک به کشور نیویورک جهت ملاقات با بانکی مون- آموزش چگونگی جذب بانوان به نهضت داوطلبی ورزش از طریق فدراسیونهای ورزشی- ارایه محورهای ترویج الگوی بازیهای بومی و محلی به شورای ع الی انقلاب فرهنگی


وزارت کشور:

فرصتها: به روز رسانی و رصد میزکار مجازی کانونهای فرهنگی اجتماعی زنان با هدف توسعه سرمایه های اجتماعی- طراحی الگوی تولید محتوای پژوهشی، نشر و کاربست دستاوردهای علمی ویژه دفاتر امور زنان و خانواده ستاد و صف وزارت کشور و ارایه به حوزه مربوطه 

صدا و سیما:

فرصتها: نقش گسترده و تأثیرگذار این رسانه در زندگی روزمره کلیه اقشار خصوصاˈ زنان خانه دار- امکان مطالعه فیلمنامه ها و محتوای برنامه های مرتبط با زنان و خانواده و انعکاس نظرات تکمیلی یا اصلاحی بر آنها پیش از ساخت- امکان بازبینی کلیه فیلمها, مستندها و برنامه های مرتبط با زنان و خانواده و انعکاس نظرات تکمیلی و اصلاحی پیش از پخش و اکران آنها- امکان انعکاس کلیه اخبار و گزارشات مهم درحوزه زنان و خانواده در راستای ایجاد اطلاع رسانی, حساس سازی و ظرفیت سازی- امکان ملاقات با تهیه کنندگان, کارگردانان و هنرمندان برنامه های تلوزیونی از نزدیک و مدیران شبکه های مختلف سیما در راستای هدایت برنامه سازی در زمینه موضوعات مرتبط با زن و خانواده

سازمان تبلیغات اسلامی:

تمامی اقدامات مرتبط با زنان وخانواده حول 3 محور اصلی خانواده و ازدواج- خانواده، جوان و مهارتهای ارتباطی- خانواده و مهارت های زندگی، انجام شده است که در این محورهای کلی 10 موضوع ازدواج و تشکیل خانواده – تحکیم بنیان خانواده- ارتباطات خانوادگی- عفاف و حجاب- آسیب های اجتماعی- برنامه های مناسبتی هفته زن، دهه کرامت، دهه فجر و نظایر آن لحاظ شده است.

فرصتها: استفاده از ظرفیت و استعدادهای جمعیت بانوان فرهیخته و تأثیرگذار و ساماندهی و اعزام مبلغات دینی در مراسم مختلف اعم از اعیاد ملی و مذهبی و مراسم عذاداریهای ملی و مذهبی که مخطبان عام را در بر می گیرد- ساماندهی و حمایت از تشکل های و هیأتهای مذهبی- برگزاری فعالیتهای فرهنگی ابلاغی علا الخصوص گفتمانهای دینی در ایام مختلف ملی و مذهبی برای کلیه اقشار در راستای فرهنگ سازی، اصلاح باورهای نادرست، تقویت باورهای صحیح و ارتقای سطح آگاهی و تحکیم پایه های اعتقادی در جامعه خصوصاˈ جامعه بانوان 

وزارت امور خارجه:

فرصتها: دریافت و بررسی گزارش وضعیت زنان و موضوعات مبتلابه زنان وخانواده و کودکان در سایر کشورها نظیر سقط جنین در شرق اروپا، معضلات قربانیان تجاوز جنسی، بحران مالی اروپا و تأثیر آن بر زنان، ازدواج زود هنگام کودکان در نپال و .... و اطلاع رسانی به مقامات و مراجع ذیربط کشور - دریافت و بررسی گزارشات بین المللی، برنامه عمل مراجع بین المللی، وضعیت کنوانسیون ها، قطع نامه ها و اسناد بین المللی مرتبط با زنان وکودکان و تنظیم گزارش تحلیلی پیرامون آنها جهت ارایه به مقامات و مراجع ذیربط کشور- همکاری و یا تهیه وتنظیم گزارشات وضعیت زنان و موضوعات مبتلابه زنان وخانواده و کودکان در ایران نظیر گزارش توجیهی وضعیت خشونت علیه زنان، گزارش مواد و بندهای سند پکن، گزارش تبعیض علیه زنان و ... جهت ارایه به مراجع بین المللی نظیر شورای حقوق بشر، یونسکو، سازمان ملل متحد - تعامل با نهادهای داخلی و ارایه نظرات مشورتی به دستگاههای اجرایی ملی و استانی درخصوص اسناد، گزارشات، بیانیه ها، نطقها و سخنرانیها، توافقات، سفرها و .... مسایل مربوط به امور بین الملل مطابق با مواضع جمهوری اسلامی و دیپلماسی مربوطه - تسهیل و کمک به سازمانهای مردم نهاد داخلی جهت کسب مقام مشورتی از کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی ملل متحد (اکوسوک).

آموزش فنی و حرفه ای کشور:

فرصتها: تدوین 4 عنوان استاندارد آموزشی در راستای اجرایی نمودن بند 4 سیاستهای کلی جمعیت تحت عناوین مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده؛ مراقبت و نگهداری کودکان؛ حقوق خانواده؛ آموزش حقوق شهروندی- توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای ویژه زنان با نرخ رشد 4/44 درصدی (329 مرکز در 31 استان کشور) - انعقاد تفاهم نامه با سایر کشورها جهت مهارت آموزی به زنان و کسب تجربه در سطح بین المللی - شناسایی طرح های کارآفرینی مهارت آموختگان زن در کشور و هدایت واجرای آنها

وزارت مسکن و شهرسازی:

فرصت ها: فعال نمودن مشاوران امور بانوان دستگاههای تابعه در شوراهای مرتبط نظیر شورای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی - تلاش در راستای تبیین شاخص های توسعه امور زنان در وزارتخانه متبوع - ارائه مقالات علمی، پژوهشی در کنفرانس های ملی و بین المللی توسط بانوان شاغل - زمینه سازی برای حضور فعال بانوان وزارتخانه متبوع در عرصه های مختلف در سطح ملی و بین المللی - تلاش در جهت تهیه و نشر محصولات فرهنگی از قبیل فیلم، عکس و .. از توانمندیهای زنان متخصص شاغل- ارائه برنامه ها و فهرست دوره های آموزشی مصوب به دستگاهها جهت اجرا و برگزاری دوره های مذکور، حمایت از بانوان ورزشکار و انجام تمهیدات لازم جهت در جشنواره های فرهنگی و ورزشی و کسب مقام از سوی بانوان شاغل در رشته های گوناگون ورزشی و کسب دو دوره عنوان سوم قهرمانی تیمی در کلیه دستگاهها

مشکلات: انجام مذاکرات لازم در راستای حفظ پست مشاور امور بانوان و تهیه شرح وظایف و ساختار پیشنهادی امور بانوان - تهیه و تدوین پیشنهادات اجرایی برای تاسیس مهدکودک- کاهش ساعات کاری بانوان و سایر اقدامات رفاهی به مقام عالی وزارت- پایین بودن درصد مدیران زن در حوزه های مدیریتی به سایر شاغلین

سازمان آموزش و پرورش استثنایی: 

فرصتها: تهیه دستورالعمل های خاص زنان موفق در آموزش و پرورش استثنایی- ساماندهی آموزش خانواده مادران دانش آموزان استثنایی- ایجاد زمینه های حضور بانوان در سمینارها و کنگره ها و جلسات و ...- اختصاص سهمیه به دختران در مسابقات قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی برای دانش آموزان استثنایی- فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب

سازمان زندانها: 

فرصتها: ارائه خدمات درمان اعتیاد و کاهش آسیب به زنان زندانی- بیماریابی زنان زندانی از نظر بیماریهای آمیزشی و درمان آنها- فراهم نمودن امکان نگهداری شیرخواران در شیرخوارگاه ها و یا کنار مادرانشان در زندانها- جداسازی متهمین از محکومان در اندرزگاه نسوان- کسب رتبه برتر در میان دستگاههای قضایی- تشکیل ستاد عفاف و حجاب

جمعیت هلال احمر: 

مشارکت در طرح مسافرین نوروزی (حضور 1800 امدادگر زن در پایگاه امداد ونجات جاده ای، داوطلب یار امداد نجات(حضور 75 پزشک زن در ارائه خدمات به آسیب دیدگان سفرهای نوروزی در پایگاه امداد و نجات)، طرح ایمنی و سلامت سازمان جوانان(حضور 11000 دختر عضو سازمان در راهنمایی مسافرین نوروزی در راستای طرح ایمنی و سلامت سفر )، آموزش تیم های توانا در زمان بحران

مهمترین فرصتها و چالشهای دستگاههای اجرایی گروه 2

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

چالشهای دستگاهی (البته برای این مشکلات راه حلهایی ارایه نمودند): ساعت کار بانوان- ورزش زنان شاغل- کیفیت نامطلوب مهدکودک برای کودکان زیر 2 سال- نارضایتی از همسان نبودن نوع قراردادها- نداشتن بودجه کافی- افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه- عدم تمکن مالی بانوان سرپرست خانوار 

فرصتها: تشکیل تشکلهای بانوان در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و ... – حضور یک خانم به عنوان نماینده امور بانوان در کمیته انتصابات - ارتقای شغلی بانوان واجد شرایط که مورد توجه مقام وزارت است- تحصیل در زمان خدمت از نظر مقام وزارت بلامانع است. 

بانک سپه: 

فرصتها: 15% از کل پرسنل زن هستند که 11% از مشاغل مدیریتی و تخصصی و 16 درصد از کل سهمیه تشویقی سال گذشته به آنان اختصاص یافته است- قوانین و مقررات مصوب پیرامون بانوان از جمله مرخصی زایمان 9 ماهه؛ امکان استفاده از قانون نیمه وقت و سه چهارم وقت بانوان؛ اعطای مرخصی شیردهی براساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر؛ اعطای مرخصی بدون حقوق برای نگهداری فرزند؛ موافقت با درخواست بازنشستگی پیش از موعد با حداقل 20 سال سابقه؛ برقراری مستمر و حقوق وظیفه برای همسر کارکنان متوفی بصورت مدام العمر؛ تغییر محل کار به تبعیت از همسر و ... برای پرسنل بانک اجرا می شود.

بانک رفاه کارگر:

چالشها: پیگیری اجرای مصوبه های مرتبط با زنان و تحکیم بنیان خانواده نظیر: افزایش هزینه مهدکودک کارکنان زن دارای فرزند زیر 6 سال؛ افزایش مرخصی زایمان تا 9 ماه؛ پیگیری مصوبه درخصوص پرداخت تسهیلات مابه التفاوت مسکن بانوان برگزیده بانک رفاه

فرصتها: اعطای هدایای تشویقی به فرزندان همکاران به استناد مصوبه 712 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاستهای تشویقی جمعیتی - پیشنهاد اصلاح فرایند گواهی اشتغال بانوان غیرشاغل در مواقع دریافت وام های قرض الحسنه از بانک رفاه

بانک کشاورزی:

فرصت: حمایت و ارایه وام و تسهیلات بانکی به گروههای مختلف زنان از جمله دختران جوان؛ دختران روستایی؛ زنان شاغل؛ زنان روستایی و عشایر؛ زنان خانه دار- ارایه پیشنهاد تأسیس مرکز تعالی بانوان در بانک کشاورزی به آپراکا که پس از بررسی در سال 92 به تصویب رسید و بانک کشاورزی ایران به عنوان مرکز تعالی آپراکا در موضوع توانمندسازی زنان انتخاب شد. 

مهمترین فرصتها و چالشهای دستگاههای اجرایی گروه 3

وزارت نفت:

فرصتها: ایجاد شبکه همکاری با دستگاههای صنعتی و تولیدی- تشکیل کارگروه تدوین برنامه ششم با دستگاههای صنعتی در دفتر امور زنان وزارت نفت

بخش سوم:

وضعیت ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه­های اجرایی

از زمان تاسیس دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری در سال 1370، به دلیل ماهیت ستادی آن، ضرورت وجود دفاتر امور زنان دستگاه های اجرایی به عنوان همکاران این دفتر احساس شد و پس از بررسی های کارشناسی، این دفاتر در دستگاهها ایجاد شده و به تدریج از نظر کمی و کیفی ارتقاء یافت.

مخاطب اصلی امور زنان دستگاه ها، تنها زنان شاغل در دستگاه نیستند و جامعه مخاطب دستگاه را نیز دربر می گیرند و مهمترین وظیفه این دفاتر، کمک به ترویج نگرش جنسیتی در برنامه ریزی های دستگاهی است که تنها براین اساس، 

واقعیت گرایی و پایداری برنامه ها تضمین خواهد شد.

در سال 1389 طی بخشنامه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دستگاه ها مکلف گردیدند که در حوزه امور بانوان دستگاه،4 پست سازمانی را به یک مشاور رئیس دستگاه در امور زنان و خانواده و 3 کارشناس در این حوزه اختصاص دهند که البته به نظر میرسد چنین نسخه واحدی جوابگوی نیاز توجه به مشارکت زنان در دستگاه های متفاوت با طیف متنوع مخاطبان نیست. 

با شروع به کار دولت تدبیر و امید به منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک سازی، منطقی سازی و 

متناسب سازی دستگاه های اجرایی و موجب گسترش بی رویه ساختارهای سازمانی شده اند، بخشنامه هایی از جمله بخشنامه

فوق الذکر لغو گردید و مقرر شد که دستگاه های اجرایی برای اصلاح و یا ایجاد هر یک از واحدها یا پست های سازمانی موضوع بخشنامه های لغو شده، پیشنهادهای خود را به منظور بررسی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال کنند. 

از آنجا که ضرورت توجه به امور بانوان و خانواده در دستگاه ها به عنوان بازوان فکری و اجرایی، تنها راه به عمل رساندن

برنامه های معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می باشد، لذا عدم تثبیت جایگاه ساختار سازمانی حوزه های یاد شده به معنای قطع طریق به فعلیت درآوردن برنامه های پیشنهادی در حوزه های تخصصی مختلف می باشد.

تثبیت جایگاه مشاورین دستگاه ها و سازمان ها در حوزه امور بانوان و خانواده نیازمند همگرایی و عزم ملی در این زمینه

می باشد. امید است با توجه جدی همه مسئولان، این مشکل فراروی حوزه امور زنان و خانواده، برطرف شده و زمینه لازم برای تحقق وعده های ریاست محترم جمهوری در زمینه راهبردهای امور زنان و خانواده فراهم و تقویت شود. 
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x