کد خبر: ۶۹۹۶۸۵
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹
مدیرعامـل هواپیمایى ترکیـش ایـر خبر داد:
مدیرعامــل هواپیمایى ترکیــش ایـر گفت: با توجه به شــرایط و ضابطه هاى هواپیمایى ترکیــش ایرلایــن و قوانین ما تمامــى پروازهایى که به سراســر جهان داریــم بر مبناى قوانیــن خاصى صورت مى پذیرد.
آفتاب‌‌نیوز :

عثمان کریم آوانانش همزمان با از ســرگیرى پــرواز ترکیش ایر در فرودگاه شــیراز با اشــاره به اینکه این پرواز بعد از یکسـال از شیوع کرونا مجدد از سـر گرفته شده اســت، عنوان کرد: چنانچه مسافران ترکیش ایرلاین با هرگونه مشکلى روبرو شوند با راهکارها و خدمات گســترده اى که این خط هوایى براى مسافران در نظر گرفته، تلاش داریم تا مشکلات را به حداقل رسانده و بهترین خدمت رسانى را به مهمانان ارائه کنیم.

وى در پاســخ به این پرســش که دلیل اســتقبال ایرانى ها و به ویژه اهالى شـیراز از هواپیمایى ترکیش ایرلایــن را چه چیزى ارزیابى مـى‌کنید، بیان کرد: دو کشــور ایران و ترکیه همسایه هاى خوبــى با یکدیگر هستند و داراى مشترکات زیادى در حوزه هاى مختلف هستند.

وى افــزود: مــا ایــن ســعادتمندى را داریــم که از نــگاه پرمهــر ایرانیان و به ویژه مســافران شــیرازى بهره مند شویم و سعى مى کنیم خدماتى را ارائه دهیم که شایسته این مردم بافرهنگ و مهربان باشد.

نماینــده ترکیش ایر در ایران ابراز کرد: تاثیر کرونا بر صنعت گردشــگرى منجر به این شد که این ویروس مرگبار کل جهان را در معرض تهدیدات خود قرار دهد و هیچ رســته شغلى از آســیب هاى آن در امان نماند و ترکیش ایرلاین هم به موازات دیگر صنایع گردشــگرى از پیامدهــاى منفى آن در امان نمانده اســت.

وى ابراز امیدوارى کرد که با کاهش این بیمارى در سطح جهان شاهد بهبود گردشگرى باشیم.

انتقال صنعت هوایى و توسعه فرودگاه استان

همچنیــن فخرالدیــن کشــاورز، معــاون عملیات هوانــوردى فرودگاه هاى فارس با بیــان اینکه حضور و فعالیت شــرکت هاى هواپیمایى خارجى براى فرودگاه و فــارس فرصتى بــراى انتقال صنعت هوایى و توســعه فرودگاه و اســتان اســت، عنــوان کرد: حضــور مجدد ترکیــش یه عنــوان ایرلاینى که در پهنــه گیتى فعال اســت، مى تواند منشا اثر ورود استاندارد بین المللى در فرودگاه بین المللى شیراز و توسعه بیشتر استانداردهاى هوایى باشد .

وى افزود: ایــن موضوع نیز مى تواند زمینه ســاز برنامه هوایى براى فرودگاه باشد و اقدامموثرى در جهت همکارى وتوسعه است.

از سـرگیرى پرواز ترکیش نقطـه مثبتى در گردشگرى است

مدیــرکل میــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى فارس با بیان اینکه پرواز ترکیش ایر در ســال گذشته محدود و در مقطعى در شیوع کرونا تعطیل شد، عنوان کرد: فعالیت این شــرکت خوشبختانه در توسعه گردشــگرى ایران و شیراز نقش عمده اى داشت.

امیرى افزود: مجدد پرواز این شــرکت از سر گرفته مى شود و امید است که این پروازها بیشتر شود.

در ادامــه محمــود فخــرى؛ رئیس هیئــت مدیره انجمــن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى فــارس گفت: درحالى یکســال پروازهاى ترکى به دلیل بیمارى کرونا متوقف شــد که بعد از یکسال مجدد شاهد از سرگیرى پروازها هستیم.

وى خاطرنشان کرد: این پرواز به صورت هفته اى 3 پرواز برقرار شــده و امید اســت که به هفته اى 7 پرواز برسد. فخرى با اشــاره به همکارى آژانس ها در اســتان با شــرکت هاى هواپیمایى عنوان کــرد: با برقرارى این پرواز در شیراز نیاز نیست که مردم به تهران سفر کنند و از پرواز ترکیش مى توانند از شــیراز به چند نقاط دنیا پرواز کنند.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین